پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

شرح وظایف معاونت فنی وشبکه ایستگاه ها

1- هدایت و نظارت بر برنامه های مهندسی تجهیزات هواشناسی

2- هدایت ونظارت بر برنامه های شبکه پایش هواشناسی

3- هدایت ونظارت بر برنامه های رادار هواشناسی ودریایی هواشناسی

4- نظارت برعملکرد واحدهای تحت سرپرستی وارزیابی آنها با برنامه های از قبل تعیین شده

5- همکاری وهماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط استانی در راستای وظایف مرتبط با بخش هواشناسی

 6-نظارت بر تهیه وتنظیم برنامه های میان مدت وکوتاه مدت واحدهای تحت سرپرستی وارزیابی میزان تحقق برنامه های مذکور

7- شرکت در کمیسیونها ،کمیته ها وشوراهای مربوط حسب قوانین وآیین نامه های موضوعه