۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            

شرح وظایف معاونت فنی وشبکه ایستگاه ها

1- هدایت و نظارت بر برنامه های مهندسی تجهیزات هواشناسی

2- هدایت ونظارت بر برنامه های شبکه پایش هواشناسی

3- هدایت ونظارت بر برنامه های رادار هواشناسی ودریایی هواشناسی

4- نظارت برعملکرد واحدهای تحت سرپرستی وارزیابی آنها با برنامه های از قبل تعیین شده

5- همکاری وهماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط استانی در راستای وظایف مرتبط با بخش هواشناسی

 6-نظارت بر تهیه وتنظیم برنامه های میان مدت وکوتاه مدت واحدهای تحت سرپرستی وارزیابی میزان تحقق برنامه های مذکور

7- شرکت در کمیسیونها ،کمیته ها وشوراهای مربوط حسب قوانین وآیین نامه های موضوعه