۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

معاونت فنی وشبکه ایستگاه ها

شرح وظایف معاونت فنی وشبکه ایستگاه ها

1- هدایت و نظارت بر برنامه های مهندسی تجهیزات هواشناسی

2- هدایت ونظارت بر برنامه های شبکه پایش هواشناسی

3- هدایت ونظارت بر برنامه های رادار هواشناسی ودریایی هواشناسی

4- نظارت برعملکرد واحدهای تحت سرپرستی وارزیابی آنها با برنامه های از قبل تعیین شده

5- همکاری وهماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط استانی در راستای وظایف مرتبط با بخش هواشناسی

 6-نظارت بر تهیه وتنظیم برنامه های میان مدت وکوتاه مدت واحدهای تحت سرپرستی وارزیابی میزان تحقق برنامه های مذکور

7- شرکت در کمیسیونها ،کمیته ها وشوراهای مربوط حسب قوانین وآیین نامه های موضوعه  

 

 

 

 

 

 

 تاریخ ثبت : -1145 فروردین 769
  آخرین به روزرسانی : 12 آبان 1394
 مدیر سایت
 7882