" ۱۴۰۱ : سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین "            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2022 : هشدار سریع واقدام سریع            

ردیف نام نام خانوادگی پست سازمانی محل خدمت ایمیل
1 مهدی ابراهیمی کارشناس هواشناسی همدیدی رباط  پشت بادام M-Ebrahim@irimo.ir
2 حکیمه خاتون انوری کارشناس برنامه و بودجه یزد H-Anvari@irimo.ir
3 لیلی ایلچی خانی کارشناس امور اداری یزد L-ilchikhani@irimo.ir
4 محمدرضا باخدا مسئول ایستگاه هواشناسی بهاباد بهاباد M-Bakhoda@irimo.ir
5 گلریز باستانی مترجم(مسئول کارگزینی) یزد G-Bastani@irimo.ir
6 احمد باقری اتابک کارشناس هواشناسی همدیدی یزد Ah-Bagheri@irimo.ir
7 رضا برهانی مدیرکل یزد R-Borhani@irimo.ir
8 محسن پژمان کارشناس هواشناسی همدیدی یزد M-Pejman@irimo.ir
9 سیدصادق پور حسینی کاردان هواشناسی هرات S-Poorhoseini@irimo.ir
10 ناصر پویان فر معاون فنی و شبکه ایستگاه ها یزد N-Pooyanfar@irimo.ir
11 محمود توکلی کارشناس هواشناسی کشاورزی یزد M-Tavakoli@irimo.ir
12 صادق جوادی نیکخو کارشناس هواشناسی همدیدی(1) یزد S-javadi@irimo.ir
13 حسین حدادی بیدکی مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی مهریز H-Hadadi@irimo.ir
14 سیدمحمود حسینی سبزواری رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی بافق M-HoseiniSabzevari@irimo.ir
15 سیدمحمد حسینی کوچه باغ کارشناس هواشناسی همدیدی(1) یزد M-Hoseini@irimo.ir
16 علیرضا حیدری رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک فرودگاهی یزد A-Heidari@irimo.ir
17 سیدکاظم حیدرپور کارشناس مسئول هواشناسی  یزد K-Heidarpoor@irimo.ir
18 علی خبیری - یزد A-khabiri@irimo.ir
19 علیرضا دشتی رحمت آبادی مسئول حراست یزد A-Dashti@irimo.ir
20 محمدجواد دهستانی کارشناس ایستگاه های جاده ای و ویژه یزد M-Dehestani@irimo.ir
21 احسان الله دهقانی رئیس اداره شبکه پایش یزد E-Dehghani@irimo.ir
22 محمدرضا دهقانی کارشناس ایستگاه های هواشناسی یزد M-Dehghani@irimo.ir
23 سمیه دهقانی فیروزآبادی رئیس اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات یزد S-Dehghani@irimo.ir
24 حمید رضا ذوالفقاری کاردان ادوات فنی یزد H-Zolfaghari@irimo.ir
25 قاسم راجی کارشناس کنترل کیفی گزارش ها یزد G-Raji@irimo.ir
26 اصغر رحیمی مروست کارشناس مسئول هواشناسی همدیدی مروست A-Rahimi@irimo.ir
27 مرتضی رسولی حسابدار یزد M-Rasooli@irimo.ir
28 مجید رشیدی کارشناس مسئول هواشناسی یزد M-Rashidi@irimo.ir
29 مهدی رعدآبادی کارشناس هواشناسی گاریزات M-Radabadi@irimo.ir
30 محسن ریحانی - یزد M-Reyhani@irimo.ir
31 علی اصغر زارع کارشناس هواشناسی همدیدی یزد A-Zare@irimo.ir
32 مجید زارع مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی ابرکوه M-Zare@irimo.ir
33 حمید زارع مهرجردی مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی میبد H-Zare@irimo.ir
34 احمد زارع پور احمد آباد رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی عقدا A-Zarepoor@irimo.ir
35 مهدیه زارعی کارشناس ارتباطات هواشناسی یزد M-Zarei@irimo.ir
36 علی سامانی پور کارشناس ایستگاه های ویژه یزد A-Samanipoor@irimo.ir
37 علیرضا سلطانی گردفرامرزی رئیس اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی یزد A-Soltani@irimo.ir
38 محمدرضا سلمانی مهریزی کارشناس هواشناسی همدیدی مهریز M-Salmani@irimo.ir
39 احمد رضا شورابی - یزد A-Shoorabi@irimo.ir
40 محمدرضا شیرغلامی پیش بین مسئول خدمات عامه هواشناسی یزد M-Shirgholami@irimo.ir
41 حسین صادقی - گاریزات H-Sadeghi@irimo.ir
42 سیدحسن طباطبایی کارشناس مسئول هواشناسی یزد H-Tabatabaei@irimo.ir
43 سیدعلی طباطبایی کارشناس هواشناسی کاربردی یزد SA-Tabatabaei@irimo.ir
44 سیدامین طباطبایی عقدا کارشناس ادوات فنی هواشناسی یزد A-TabatabaeiA@irimo.ir
45 منوچهر فرودی کارشناس آمار و کنترل داده های هواشناسی یزد M-Forodi@irimo.ir
46 حسین فلاح پور مسئول دفتر یزد H-Falahpoor@irimo.ir
47 حسین فلاحتی - هرات H-Falahati@irimo.ir
48 اعظم قلع گر حکومتی کارپرداز یزد A-Hokomati@irimo.ir
49 علی اکبر قنبری مروست رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک مروست Ak-Ghanbari@irimo.ir
50 احمد قنبری مروست مسئول ایستگاه هواشناسی هرات A-Ghanbari@irimo.ir
51 احمد گل شائیان کارشناس هواشناسی همدیدی ابرکوه A-Gholshayean@irimo.ir
52 محمدعلی مدبر راد پیش بین مسئول مدل های کاربردی هواشناسی یزد M-Modabber@irimo.ir
53 داود مظفری خلف بادام رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی رباط    پشت بادام D-Mozafari@irimo.ir
54 سیدعباس میرحسینی رئیس اداره پیش بینی یزد A-Mirhoseini@irimo.ir
55 علیرضا نبوی میبدی - عقدا A-Nabavi@irimo.ir
56 جمشید هرمزی کاردان هواشناسی یزد J-Hormozi@irimo.ir
57 محمود یحیوی پوربافقی کارشناس مسئول هواشناسی  بافق M-Yahyavi@irimo.ir
58 بهنام یوسفی فر کارشناس هواشناسی همدیدی میبد B-Yosefi@irimo.ir