پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

شماره تلفن

نام ایستگاه

37217672

فرودگاهی یزد

32838076-32838077

ابرکوه

32437262

بافق

32471060

بهاباد

32672940

گاریزات

32213373

رباط

32282499

عقدا

32536920

مهریز

32375060

میبد

32574845

هرات

32582900

مروست