۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            

- فهرست مناقصات و مزایدات 1400 : اداره کل هواشناسی استان یزد در سال 1400 هیچ مورد مناقصه ومزایده نداشته است.

 

-جستجوی مناقصات و مزایدات

 

- قرارداهای منعقده 1400

 

- آگهی مناقصات و مزایدات : اداره کل هواشناسی استان یزد در سال 1400 هیچ مورد مناقصه ومزایده نداشته است.