پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ارتباط با مسئولین :

مدیرکل : رضا برهانی

تلفن:5 - 03537231112 

داخلی مسئول دفتر مدیر کل : 221

 داخلی واحد آمار : 203-202

داخلی واحد پیش بینی : 232-233-234

فاکس: 03537214402

ایمیل :

yazd@irimo.ir

info@yazdmet.ir

آدرس : یزد -  بلوار آزادگان -  سه راه آزادشهر - اداره کل هواشناسی یزد

کد پستی 8914773669