پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

15.3

8.5

1.9

5.7

8.5

3.1

10.1

5.8

1.2

8.6

10.7

ارتفاع برف تجمعي

17.5

3

1.4

3

4

2

12.5

6

1

1

8.5

درجه حرارت ميانگين

7

6.4

2.2

9.1

7.5

6

6.5

6.2

5.9

6.4

5.3

درجه حرارت ميانگين كمينه

0.9

0.5

-4.8

2.3

2.1

-1.6

-1.2

0.9

-0.6

0.1

-1.2

درجه حرارت ميانگين بيشينه

13

12.3

9.2

15.9

12.9

13.6

14.2

11.6

12.5

12.7

11.9

حداقل مطلق

-10.1

-10.2

-10

-6.3

-6.9

-7.6

-11.8

-9.6

-7.5

-5.6

-10

حداكثر مطلق

22.6

20.6

15.4

25.5

21.4

19.7

23.4

20.8

19.8

19.4

21.8

ساعات آفتابي

241.1

235.1

235.6

243.9

230.9

241.2

240.4

252.0

242.7

247.7

239.0

رطوبت كمينه

6

8

12

6

6

7

9

8

9

5

8

رطوبت بيشينه

100

94

97

100

95

96

98

100

95

98

99

رطوبت ميانگين

49

46

57

45

45

47

53

46

44

50

54

تبخير ماهيانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمت باد بيشينه

320

240

210

340

210

220

210

330

020

270

210

سرعت باد بيشينه

13

15

11

16

17

16

16

12

22

16

18

تعداد روز باراني

5

5

3

3

4

3

5

2

1

3

2

تعداد روز يخبندان

11

14

29

9

9

20

18

12

16

16

19