پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

19.5

30

24.9

33.6

34.6

19.8

26.8

18.8

14.3

23.6

17.2

ارتفاع برف تجمعي

3.5

4.2

17.1

 

0.9

1

2.7

10.4

5.5

1

 

درجه حرارت ميانگين

3.3

2.6

-1.3

4.9

3.9

2.1

1.9

2.8

2.1

2.8

1.8

درجه حرارت ميانگين كمينه

-1.9

-2.2

-7.7

-1

-0.6

-4.4

-4.1

-2.1

-3.6

-2.8

-4.4

درجه حرارت ميانگين بيشينه

8.5

7.3

5.1

10.8

8.3

8.6

8

7.7

7.8

8.4

8.1

حداقل مطلق

-5.2

-6.6

-16.2

-6.2

-4.2

-9.8

-9.3

-5.6

-8.9

-7.2

-10

حداكثر مطلق

14.8

12.9

10

17.6

13.4

13.8

14

13.4

11.8

14.8

15

ساعات آفتابي

194.4

182.2

179.9

204.5

173.7

193.0

181.3

200.8

196.9

199.4

181.9

رطوبت كمينه

11

8

17

8

14

9

17

11

7

14

2

رطوبت بيشينه

100

100

98

100

100

97

100

100

100

100

100

رطوبت ميانگين

61

61

66

53

57

57

66

58

56

57

59

تبخير ماهيانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمت باد بيشينه

310

150

080

330

250

320

340

280

330

330

340

سرعت باد بيشينه

12

9

8

10

12

10

8

8

10

13

10

تعداد روز باراني

7

9

10

7

8

7

7

6

4

3

8

تعداد روز يخبندان

23

21

29

20

21

25

28

22

26

21

27