پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

1

0.2

4

0.1

1.1

1.1

2.3

4.1

0.2

1.4

TR

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

10.6

10.3

6.6

12.9

11.2

9.8

9.4

10.6

9.3

10.5

9.7

درجه حرارت ميانگين كمينه

4.3

4.7

-0.3

5.6

5.9

2.3

2.2

5.4

2.7

4.6

2.8

درجه حرارت ميانگين بيشينه

17

15.8

13.6

20.2

16.4

17.3

16.6

15.8

15.8

16.3

16.6

حداقل مطلق

-4.0

-4.6

-8

-4.4

-1.2

-5.6

-7

-3

-5.4

-3.6

-7

حداكثر مطلق

25.4

24.8

18.2

27.4

24.6

24

26

23.6

21.2

22.8

25.2

ساعات آفتابي

217.8

220.8

221.4

240

215.8

248.2

217.1

233.8

242.3

238.8

234.8

رطوبت كمينه

8

8

10

6

5

7

6

9

8

3

5

رطوبت بيشينه

100

97

97

91

97

97

97

100

94

92

97

رطوبت ميانگين

45

41

60

35

40

44

49

41

42

43

40

تبخير ماهيانه

91.5

96.1

59.4

117.3

124.6

86.4

68.1

109.5

101.3

145.2

119.2

سمت باد بيشينه

300

150

240

220

230

250

210

110

270

220

240

سرعت باد بيشينه

13

15

12

17

20

13

14

18

20

16

23

تعداد روز باراني

4

2

2

1

3

2

1

1

1

1

1

تعداد روز يخبندان

8

8

17

6

5

7

9

5

8

4

7