پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

7.5

11.2

17.7

8.2

21.3

16.6

17

20

10.3

18.3

2.3

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

15.2

14.2

9.7

16.8

15.7

14.1

14

14.4

14

14.5

139

درجه حرارت ميانگين كمينه

9

8.7

2.2

9.2

10.6

6.2

6.9

8.5

7.4

8.1

7

درجه حرارت ميانگين بيشينه

21.3

19.7

17.2

24.3

20.9

22

21

20.2

20.6

21

20.9

حداقل مطلق

5.9

5.4

-2

6

7.4

1.2

2.6

6

2.6

3.8

1.8

حداكثر مطلق

25.6

25

22.4

28

25.2

26.6

26.2

24.4

25.2

26.4

25

ساعات آفتابي

236

212.4

222.1

234.6

213.1

233

231.1

231.7

209.7

222.2

224.8

رطوبت كمينه

10

8

17

10

11

12

17

11

12

9

12

رطوبت بيشينه

99

93

97

95

95

97

97

100

96

93

97

رطوبت ميانگين

42

44

51

37

52

45

45

41

43

42

4.1

تبخير ماهيانه

132.4

138

120.8

160.2

159.1

133.5

131.4

149.2

129.8

196

171.1

سمت باد بيشينه

330

300

170

310

330

210

20

360

240

180

140

سرعت باد بيشينه

18

9

9

10

19

9

10

14

15

13

19

تعداد روز باراني

8

7

6

3

8

4

5

6

7

4

4

تعداد روز يخبندان

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0