پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

TR

0.4

1.8

TR

0

1.4

0

0

0

1.8

10.7

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

33.4

31.4

26.2

33.8

33.8

30.1

32.8

31.5

31.1

30.2

30

درجه حرارت ميانگين كمينه

26.7

24.8

18.1

24.8

27.3

21.6

25.5

24.5

24.2

22.7

22.5

درجه حرارت ميانگين بيشينه

40

37.9

34.3

42.7

40.3

38.7

40.2

38.5

38

37.7

37.5

حداقل مطلق

19

17.4

10.4

16.4

21.2

14.4

15.4

18.4

15.4

16.4

14

حداكثر مطلق

44.4

44

37.6

46.6

45.4

42.2

45.6

42.8

43

41

42.4

ساعات آفتابي

342.9

349.6

314.3

349.4

338.2

329.8

351.4

332.9

338

326.0

343.1

رطوبت كمينه

9

14

17

7

11

13

14

11

10

11

10

رطوبت بيشينه

22

29

39

22

21

38

25

22

30

32

24

رطوبت ميانگين

16

22

28

15

16

26

20

16

20

21

17

تبخير ماهيانه

505.8

467.5

429.8

492.4

492.5

387.7

488.0

464.6

498.3

515.0

517.1

سمت باد بيشينه

220

140

090

050

060

290

130

340

310

180

300

سرعت باد بيشينه

17

17

10

22

14

10

11

15

10

19

20

تعداد روز باراني

2

1

2

1

0

1

0

0

0

2

1

تعداد روز يخبندان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0