پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

30.2

28.8

20.9

31.4

31

26.8

29.5

28.7

27.8

27.3

28

درجه حرارت ميانگين كمينه

22.9

21.8

10

22.4

24.4

17.6

21.5

21.7

19.9

19.3

19.8

درجه حرارت ميانگين بيشينه

37.5

35.8

31.8

40.4

37.7

36.1

37.5

35.8

35.8

35.3

36.1

حداقل مطلق

17.4

14.5

6

16.8

17.8

13

15.4

15.6

15

14.8

13

حداكثر مطلق

42.4

42.5

35.4

45.6

42.8

39.4

43.2

40.2

39.6

39

41.2

ساعات آفتابي

372

368.5

378.8

365.1

360.6

373.2

363.9

373

360.5

369

366

رطوبت كمينه

004

008

010

003

002

003

006

004

003

004

004

رطوبت بيشينه

035

059

050

038

035

037

039

035

045

033

042

رطوبت ميانگين

013

017

025

014

013

017

017

013

016

014

013

تبخير ماهيانه

471.9

448.8

381.5

447.6

495.6

398.4

460.5

478.5

477.7

474

515.9

سمت باد بيشينه

330

170

220

220

180

320

220

320

260

250

240

سرعت باد بيشينه

15

23

10

20

18

8

22

14

18

11

22