پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

14.4

7.7

22.6

25.6

16.7

42.4

27.5

35.6

17.8

26.4

37.3

7.9

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

17.4

21.9

18.4

11.5

20.5

19.9

15.8

18.9

17.6

16.7

16.4

17.1

درجه حرارت ميانگين كمينه

10.3

15.4

12.4

3.7

12.9

14

8.7

11.8

11.3

9.9

9.8

10.6

درجه حرارت ميانگين بيشينه

24.6

28.4

24.5

19.3

28.2

25.9

23

25.9

24

23.5

23

23.6

حداقل مطلق

4.4

9.6

7

-1.6

7

8.4

1

5.2

5.8

4.9

4

3.2

حداكثر مطلق

31.8

34.8

30.5

24

34.6

32.6

29.6

31.8

29.8

29.4

29.2

30.2

ساعات آفتابي

272.3

278

287.6

264.4

268.1

263.2

267

277.4

270.5

269.1

258

264.7

رطوبت كمينه

005

005

008

010

005

003

004

008

007

006

005

006

رطوبت بيشينه

098

094

098

094

099

098

095

096

095

095

093

099

رطوبت ميانگين

025

030

030

047

032

028

039

037

031

037

038

033

تبخير ماهيانه

247.9

247.3

239.6

127.8

248.6

299.1

209

234.5

241.9

261.3

257

274.1

سمت باد بيشينه

340

110

250

290

300

230

240

210

240

25

220

300

سرعت باد بيشينه

22

18

31

10

20

25

12

15

16

21

16

30

تعداد روز باراني

6

5

5

7

6

6

7

4

5

7

7

5