پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

24

23.6

84.9

6.5

9

45.6

0.9

30.3

11.6

12.3

4.7

16.6

ارتفاع برف تجمعي

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

13.5

16.1

13.7

8.1

17

15.3

12.8

14

14

12.9

13.3

13.3

درجه حرارت ميانگين كمينه

6.6

10.3

7.9

0.2

9.5

9.4

4.8

6.6

8

5.9

6.5

6.5

درجه حرارت ميانگين بيشينه

20.5

22

19.4

16.1

24.6

21.1

20.9

21.5

20.1

20

20.1

20.2

حداقل مطلق

1.4

1.6

-2.6

-6.4

1.8

1.8

-2

-1.2

1

-1

0

-1.4

حداكثر مطلق

29

30.2

27.6

21.6

32

29.8

27.4

29.8

27.6

27

26.4

27.4

ساعات آفتابي

 

208.9

202.6

207.9

235.3

220.1

201.5

249.7

219.9

236.3

248.2

252

210.3

پدیده

DS-SHRA

TS-RA

GR-SN

SA-RA

TS-RA

GR-TS-SN

RA

DS-SHRA

TS-RA

DS

RA

TS

رطوبت كمينه

005

011

008

008

006

005

004

009

006

007

002

003

رطوبت بيشينه

099

095

100

095

095

100

083

100

097

097

083

100

رطوبت ميانگين

037

042

043

044

034

036

034

046

034

033

033

040

تبخير ماهيانه

170.4

144.9

152.6

0

205.8

193.2

193.6

149.4

177.4

253.9

256

206.9

سمت باد بيشينه

310

300

330

290

360

200

210

210

240

230

220

210

سرعت باد بيشينه

18

19

17

12

14

26

13

23

23

34

26

14

تعداد روز باراني

6

7

8

5

3

8

4

6

5

3

3

5

تعداد روز يخبندان

0

0

2

14

0

0

7

3

0

3

1

3