پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

6.6

4.4

26.3

6.6

10.5

24.9

6.4

18.8

9.3

1.8

13.1

8.7

ارتفاع برف تجمعي

TR

0

13

0

TR

TR

1

TR

TR

0

0

4

درجه حرارت ميانگين

7.2

7.2

5.7

2.2

8.5

6.6

6

5.8

6.5

5.7

6.5

5.7

درجه حرارت ميانگين كمينه

0.9

1.6

-0.3

-5.1

1.3

1.4

-1.4

-1.1

0.9

-0.8

0.4

-0.8

درجه حرارت ميانگين بيشينه

13.4

12.7

11.7

9.5

15.7

11.8

13.4

12.6

12.1

12.1

12.7

12.1

حداقل مطلق

-4.8

-2.8

-8.8

-14.6

-4.4

-3

-9.6

-8.2

-6.6

-9

-6.8

-7.8

حداكثر مطلق

21.8

19.2

20.1

15.6

24.3

21

20

22

21.2

17.4

19.6

20.6

ساعات آفتابي

 

224.7

233.7

228.3

214

219

223.9

241

225.5

232.5

239.8

241

203.1

پدیده

SN-FG-RA

RA

SN-RA

RA

SN-RA

SN-RA

SN-RA

DS-FG-SN

SN-RA

RA

RA

SN-RA

رطوبت كمينه

005

011

011

011

004

009

007

008

007

007

006

009

رطوبت بيشينه

100

091

100

095

098

10

095

100

090

094

088

100

رطوبت ميانگين

053

049

052

055

048

051

047

060

048

048

053

056

تبخير ماهيانه

20.6

64.1

18.2

0

24

0

0

13

15.3

20.2

22

19.8

سمت باد بيشينه

300

300

210

230

320

210

240

220

170

310

200

340

سرعت باد بيشينه

17

17

19

11

22

25

11

22

25

21

21

14

تعداد روز باراني

4

3

4

4

3

4

5

3

5

3

3

4

تعداد روز يخبندان

12

11

19

27

15

13

19

17

12

17

17

18