پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

پیش بینی فصلی  دما  (شهریور، مهر ،آبان، آذر) 1399

متوسط دمای استان در شهریور ، مهر و آبان   در محدوده نرمال و 0/5 تا 1 درجه بالاتر از نرمال وبرای آذر ماه از 1 تا 2 درجه بالاتر از نرمال پیش بینی می گردد. 

 

 

پیش بینی فصلی  بارش  (شهریور، مهر ،آبان، آذر) 1399

بطور کلی مجموع بارش استان در شهریور و مهرنرمال و آبان و آذر کمتر از نرمال پیش بینی شده است.