پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

پیش بینی فصلی  دما  ( مهر ،آبان، آذر، دی) 1399

متوسط دمای استان درماه های مهر و آبان عمدتا نرمال و تا 1 درجه سلسیوس بیشتر از نرمال و در آذر و دی 1 تا 2 درجه بالاتر از نرمال  پیش بینی می گردد. 

 

 

پیش بینی فصلی  بارش  ( مهر ،آبان، آذر، دی) 1399

بطور کلی مجموع بارش استان در ماه های مهر و آبان نرمال و عمدتا کمتر از نرمال  و در ماه آذر و دی  نرمال پیش بینی شده است.