پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

پیش بینی فصلی  دما  ( دی، بهمن، اسفند) 1399

متوسط دمای استان در ماه  دی عمدتا نرمال ودر قسمت های جنوبی تا 0/5 درجه بالاتر از نرمال و در ماه های بهمن و اسفند نرمال پیش بینی می گردد. 

 

 

پیش بینی فصلی  بارش  ( دی، بهمن، اسفند) 1399

بطور کلی مجموع بارش استان در ماه دی عمدتا نرمال و در قسمت های جنوب شرقی استان تا 10 میلیمتر کمتر از نرمال ، در ماه بهمن عمدتا نرمال ودر قسمت های شمالی استان 5 تا 10 میلیمتر بالاتر از نرمال و دراسفند ماه عمدتا 5 تا 10 میلیمتر کمتر از نرمال بخصوص در قسمت های غربی استان پیش بینی شده است.