پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

29.8

23

30.8

57.3

24.2

33.9

42.7

33.9

23.2

40.2

41.8

28.5

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

9.6

11.3

8.8

4.4

11.5

9.6

7.8

8.5

8.6

8.3

8.2

8.7

درجه حرارت ميانگين كمينه

4.5

6.6

4.5

-1.6

5.5

5.3

1.5

2.9

3.8

3

2.7

3.3

درجه حرارت ميانگين بيشينه

14.7

15.9

13.2

10.4

17.5

14

14.2

14.2

13.4

13.5

13.7

14.2

حداقل مطلق

0

2.6

0.4

-6.4

0.6

0.4

-4.4

-2.2

-0.4

-1.7

-2.4

-1.1

حداكثر مطلق

18.8

18.6

18.2

13.2

22.2

19.6

17.4

19.1

17.4

17.6

17.6

18

ساعات آفتابي

 

196.2

185.8

190.5

192

206.2

180.6

210.7

193.6

199.8

209.8

208

199.8

پدیده

Fg-ra

Fg-ra

Fg-ra

Ra

Ra

Ra

Ra

Fg-ra

Ra

Ra

Ra

Ra

رطوبت كمينه

018

024

025

019

013

020

019

025

020

024

009

022

رطوبت بيشينه

100

097

100

097

098

099

097

100

095

097

095

100

رطوبت ميانگين

067

063

066

065

058

065

061

072

060

060

061

067

تبخير ماهيانه

61.1

65

61.6

14.9

71.9

67.6

68.6

48.9

55.3

68.7

99

73.4

سمت باد بيشينه

300

330

340

290

300

250

340

360

330

170

220

340

سرعت باد بيشينه

12

14

17

11

10

13

9

10

5

15

14

12

تعداد روز باراني

10

7

7

21

7

8

7

8

6

5

4

7

تعداد روز يخبندان

2

0

0

7

0

0

13

5

1

7

7

6