پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

0.2

0

0.9

4

0.7

Tr

3.9

1.3

0

1

1.9

1

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

23.1

25.6

21.3

21.1

23.5

23.6

20

21.8

21.6

21

20.4

19.9

درجه حرارت ميانگين كمينه

15.7

18.7

14.5

13.2

14.5

17

11

13.4

14.8

13.1

12.5

12.3

درجه حرارت ميانگين بيشينه

30.4

32.4

28.1

29

32.5

30.2

29

30.2

28.4

28.8

28.3

27.5

حداقل مطلق

10

12.2

8.8

6.4

9

12

5.4

6.4

10.2

9

8.8

6.2

حداكثر مطلق

37.4

38.6

35.4

32.4

39.2

37

34.4

36.4

34.4

34

33.6

34.8

ساعات آفتابي

 

287.3

293.8

283.9

281.2

294

272.1

286.7

294.1

280

285.7

281

280.6

پدیده

Sa-ra

Hz

Ra

ra

Sa

Hz

Ts-ra

Ds

Hz

Shra

Ra

Ra

رطوبت كمينه

6

5

008

009

003

007

009

009

007

006

005

007

رطوبت بيشينه

64

042

070

090

052

044

091

086

054

091

084

064

رطوبت ميانگين

22

018

023

027

020

020

030

026

023

027

023

023

تبخير ماهيانه

269.5

289

266.9

342.6

283.5

306.7

209.1

253.6

281.4

275.8

273

281.5

سمت باد بيشينه

20

160

310

090

20

290

310

210

210

230

320

340

سرعت باد بيشينه

15

14

19

10

13

14

13

15

16

20

16

11

تعداد روز باراني

1

0

1

1

1

1

1

2

0

1

2

2

تعداد روز يخبندان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0