پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

27.6

30.3

25.7

22.1

28.2

28.6

25.5

27.4

26.6

26.2

26.2

24.5

درجه حرارت ميانگين كمينه

21

23.5

18.5

13.9

18.6

21.8

16.2

19.2

19.5

17.9

18.2

16.3

درجه حرارت ميانگين بيشينه

34.3

37.1

32.8

30.3

37.8

35.4

34.8

35.7

33.7

34.5

34.1

32.7

حداقل مطلق

17.5

17

14.6

9

14.6

18.2

13.2

14.8

16.2

15.2

15.4

12.8

حداكثر مطلق

37.9

41

36.2

32.6

40.3

39

36.2

38.4

36.4

37

35.6

35.4

ساعات آفتابي

 

345.2

351.5

351.3

312.3

343.9

337.8

321.3

351.4

340.9

330

317

335.9

پدیده

HZ

SA

 

 

 

 

SA

HZ

 

 

 

HZ

رطوبت كمينه

004

004

006

009

001

003

005

007

006

003

006

005

رطوبت بيشينه

042

033

062

050

037

041

043

043

035

042

043

051

رطوبت ميانگين

16

015

022

025

016

016

020

022

017

018

016

017

تبخير ماهيانه

376.3

416.7

366.8

375.3

419.3

439.7

331.2

367.6

387.1

387

391

400.4

سمت باد بيشينه

180

340

350

090

050

040

320

030

360

270

330

330

سرعت باد بيشينه

11

13

23

09

14

17

7

12

13

16

11

09

تعداد روز باراني

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تعداد روز يخبندان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0