پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

0

TR

0

0

0

00.4

0

0

0

0

0

0

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

32.4

35.3

30.7

25.4

33.2

32.8

29.1

32.0

30.7

30.2

29.8

29.5

درجه حرارت ميانگين كمينه

25.2

29

24.0

17.5

24.3

26.1

20.3

24.3

23.8

22.2

22.2

21.9

درجه حرارت ميانگين بيشينه

39.6

41.7

37.4

33.4

42.1

39.6

38.0

39.8

37.6

38.1

37.4

37.0

حداقل مطلق

17.2

21.8

15.6

10

17.6

17.4

13.6

16.6

16.4

16.0

16.0

14.4

حداكثر مطلق

45.6

47.6

44.5

38.2

47.0

45.6

42.8

45.8

43.5

42.8

42.0

42.5

ساعات آفتابي

 

357.7

371.3

370.8

332.9

366.0

351.0

335.3

362.3

346.1

336.5

340.0

355.1

پدیده

SA-DU

RA-DU

SA-HZ

 

SA-DU

RA-SA

HZ

SA-HZ

 

 

HZ

SA-DU

رطوبت كمينه

003

004

004

012

003

004

004

005

001

005

012

004

رطوبت بيشينه

051

057

068

069

053

044

057

049

046

049

069

062

رطوبت ميانگين

015

016

018

026

015

016

018

019

015

019

026

016

تبخير ماهيانه

494.0

521.6

476.2

413.1

474.8

576.8

409.5

495.9

484.3

522.6

413.1

511.7

سمت باد بيشينه

010

060

340

080

020

040

330

270

130

180

080

320

سرعت باد بيشينه

15

016

18

10

22

19

7

18

17

14

10

16

تعداد روز باراني

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

تعداد روز يخبندان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0