پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

0

1.4

0

0

0

0.5

0

0

0

0

0

0

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

29.3

32.3

27.5

21.8

29.8

29.5

25.9

28.5

27.7

27

26.5

26.3

درجه حرارت ميانگين كمينه

22.4

26.2

20.7

13.5

20.7

23.6

17.4

20.7

21.3

19.6

19.1

18.8

درجه حرارت ميانگين بيشينه

36.2

38.4

34.4

30

38.8

35.4

34.5

36.3

34.2

34.3

34

33.8

حداقل مطلق

18.8

21.2

16.2

9.2

16.6

19.6

11.8

15.6

18.4

15.8

15.2

14.3

حداكثر مطلق

41

42.2

38.6

33.8

43.6

40.8

38.6

41.4

38.2

38

37.6

37.8

ساعات آفتابي

 

357.8

342.3

343.5

321

363.4

337.5

327.3

357.8

346.9

298.3

326.4

354.9

پدیده

SA

TS-DS-SHRA

 

SA

DU

SA-TS

SA

SA-TS

SA

DU

HZ

SA

رطوبت كمينه

002

004

006

009

003

004

003

007

003

003

003

004

رطوبت بيشينه

046

050

055

051

042

066

039

036

041

049

038

055

رطوبت ميانگين

015

016

018

027

014

015

016

019

013

017

014

015

تبخير ماهيانه

471.2

485.7

424.3

383.4

/

547.5

422.8

454.7

481.3

498.8

473.7

485.6

سمت باد بيشينه

340

060

360

240

030

330

250

290

310

270

270

300

سرعت باد بيشينه

18

24

18

14

28

19

11

18

20

15

19

28

تعداد روز باراني

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

تعداد روز يخبندان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0