پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

0.1

2.6

0.5

6.2

0.5

6.5

1.7

0.7

5.7

1.2

5.2

7.1

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

24.5

27

22.9

17

25.6

24.9

21

23.7

22.9

21.9

22.3

22.3

درجه حرارت ميانگين كمينه

17.9

21.1

16.8

9.1

17.3

18.7

12.5

17

16.4

14.5

14.7

15.1

درجه حرارت ميانگين بيشينه

31.1

33

29.1

24.8

34

31.1

29.6

30.4

29.3

29.4

29.9

29.4

حداقل مطلق

12.4

16

11

4.3

12.5

13

7.6

11

11.6

8.4

9.8

8.2

حداكثر مطلق

35.3

38.3

33.9

30.2

38.4

36

33.4

35.2

33.6

33.4

39

33.4

ساعات آفتابي

288.3

311

283.8

238.7

268.3

265.4

266.6

292.2

267.3

244.8

275.4

279.3

رطوبت كمينه

005

008

010

010

005

003

005

009

005

005

006

006

رطوبت بيشينه

076

080

074

091

071

063

095

084

074

091

091

087

رطوبت ميانگين

025

027

029

042

023

025

029

031

025

027

023

028

تبخير ماهيانه

353.3

328.6

312.3

248.9

316.1

401.8

307.1

318.2

330.5

350.4

355.5

322.5

سمت باد بيشينه

300

350

180

340

350

200

310

210

290

240

350

340

سرعت باد بيشينه

24

26

23

12

22

24

10

20

23

16

18

26

تعداد روز باراني

3

2

2

3

5

2

3

2

4

2

2

6

تعداد روز يخبندان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0