پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

0

13.6

4.6

2.2

0.6

6.4

0.9

0.3

0.5

0

17.2

2.4

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tr

درجه حرارت ميانگين

10.7

11.8

9.4

4.6

12.9

10.9

9.1

9.7

9.9

9.5

10.1

9.9

درجه حرارت ميانگين كمينه

3.4

6.1

3.2

2.7-

4.2

5.1

0.6

1.8

3.3

1.9

3.2

2.2

درجه حرارت ميانگين بيشينه

18

17.4

15.5

11.8

21.6

16.6

17.6

17.6

16.4

17

17

17.6

حداقل مطلق

6-

1.6-

5.8-

11.2-

7.8-

3-

8-

8.6-

6.8-

7-

6.6

9.6-

حداكثر مطلق

29.4

29

28.4

22.2

34.2

28.4

27.8

31.4

28.2

29.4

27

29

ساعات آفتابي

252.3

243.9

236.4

246.9

256.5

227.3

271.9

255.7

253.6

266.9

260.9

252.7

رطوبت كمينه

002

006

005

007

005

002

001

006

004

003

004

004

رطوبت بيشينه

091

097

100

093

078

090

088

093

090

074

088

097

رطوبت ميانگين

026

034

037

039

032

030

026

031

025

026

029

030

تبخير ماهيانه

143.8

129.1

130.2

0

0

68.1

158.5

111.6

89.4

0

109

15.2

سمت باد بيشينه

310

280

270

270

330

250

320

270

260

270

330

210

سرعت باد بيشينه

19

19

22

15

16

27

14

21

26

26

23

28

تعداد روز باراني

0

3

3

1

1

1

1

1

1

0

1

2

تعداد روز يخبندان

6

3

7

21

8

6

17

14

9

15

9

14