پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

1.1

17.3

48.6

33.4

1.1

15.8

6.5

3.9

6.8

6.8

17.2

8.1

ارتفاع برف تجمعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجه حرارت ميانگين

7.5

8.1

5.7

2.1

8.9

7

6.3

6.4

6.7

6.2

7

6.2

درجه حرارت ميانگين كمينه

1.2

2.9

0.2

-04.4

0.9

1.7

-0.9

-0.4

0.8

-0.5

1.3

-0.6

درجه حرارت ميانگين بيشينه

13.8

13.2

11.2

8.6

17

12.4

13.5

13.2

12.6

12.9

12.6

13

حداقل مطلق

-6

-3.6

-8.6

-13.4

-7.2

-4.2

-10

-8.8

-7.4

-9

-8.2

-9

حداكثر مطلق

21

21.4

19

14

23.8

21.4

20.6

22.2

19.4

19.4

20.6

19.6

ساعات آفتابي

222.9

207.4

213.7

213.4

207.7

219.7

223.5

219.2

220.9

237.1

216.3

210.9

رطوبت كمينه

4

10

14

14

6

10

4

6

5

4

9

9

رطوبت بيشينه

90

95

100

94

84

91

90

97

88

85

93

100

رطوبت ميانگين

39

48

51

51

64

44

40

50

40

41

43

45

تبخير ماهيانه

0

70.5

8.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

سمت باد بيشينه

240

280

190

260

290

250

240

350

260

250

220

230

سرعت باد بيشينه

17

18

21

14

15

22

10

16

20

20

18

28

تعداد روز باراني

5

8

6

6

3

4

4

5

4

3

6

7

تعداد روز يخبندان

13

6

15

21

16

10

17

16

14

17

14

18