پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

TR

7.6

9.2

6.7

0

0.2

0.1

3.9

0.5

0.4

7.1

TR

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

00

00

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

8.1

8.2

6.4

3.1

8.9

7.9

6.9

6.1

7.2

6.8

7.9

6.2

درجه حرارت ميانگين كمينه

0.9

2.1

0.3

-4.7

0.3

1.9

-1.4

-2

0.7

-0.4

1.2

-2

درجه حرارت ميانگين بيشينه

15.3

14.3

12.5

10.9

17.6

14

15.3

14.3

13.8

14.1

14.6

14.4

حداقل مطلق

-4

-2.9

-4

-10.2

-4.6

-2.2

-7.6

-8

-6.4

-6

-4.8

-8.6

حداكثر مطلق

23.4

21

21.2

15.2

25.4

22.2

20.6

23

21

19.8

20.4

21.2

ساعات آفتابي

257.2

239.7

236.4

236

252.8

235.5

253.3

249.8

255.3

261.9

241.5

238.6

رطوبت كمينه

007

009

012

011

007

011

010

020

008

008

004

008

رطوبت بيشينه

092

092

097

093

071

084

081

094

085

083

085

081

رطوبت ميانگين

038

042

042

048

064

040

041

053

038

042

039

036

تبخير ماهيانه

0

62.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

سمت باد بيشينه

250

280

240

290

290

250

250

250

330

260

210

240

سرعت باد بيشينه

12

14

18

11

20

18

10

13

13

17

21

21

تعداد روز باراني

1

4

2

2

0

1

1

1

1

2

1

0

تعداد روز يخبندان

14

5

15

26

18

8

18

22

16

17

14

22