پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

12.8

4.8

22.6

13.8

3.2

23.2

8.5

14.3

32.9

24.5

10.8

1.4

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

00

00

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

7

8.7

5.5

3.5

8.1

6.6

6.5

5.3

6.1

5.9

7.6

5.6

درجه حرارت ميانگين كمينه

1.3

3.1

0.4

-3.8

0.6

2.1

-1.8

-1.1

0.7

-0.2

6

-2.4

درجه حرارت ميانگين بيشينه

12.6

14.4

10.5

10.9

15.7

11.1

14.9

11.7

11.5

12

14.7

13.6

حداقل مطلق

-2.2

-2.4

-3.6

-9.4

-3.2

-1.4

-8.8

-6.2

-2.8

-3.4

-5

-12

حداكثر مطلق

19

20

16

15.6

23.6

15.4

20

16

17.8

17.5

20.4

29.9

ساعات آفتابي

213

235.9

206

234.3

242.7

205.6

252.3

215.8

219.6

252.7

262.5

229.8

رطوبت كمينه

007

014

018

014

005

047

006

026

008

014

002

005

رطوبت بيشينه

100

093

100

097

093

100

097

100

099

095

100

097

رطوبت ميانگين

057

048

059

052

064

062

044

070

056

053

041

047

تبخير ماهيانه

55.8

61.9

11.1

0

0

23.8

14.8

17.8

23.5

32.9

77.3

13.8

سمت باد بيشينه

330

280

350

270

290

350

140

360

280

330

020

330

سرعت باد بيشينه

10

12

13

9

10

13

08

11

10

10

15

10

تعداد روز باراني

4

5

5

3

3

5

3

4

3

3

3

2

تعداد روز يخبندان

10

1

18

27

19

3

22

20

12

19

17

21