پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

0

0

0

1

0

0

0.2

0

0

0.2

0

0

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

28

30.6

25.8

22.1

28.2

28.4

25.4

27.1

26.8

26.4

26.2

24.9

درجه حرارت ميانگين كمينه

20.3

23.9

18.7

13.5

18.3

21.6

16

18.5

19.8

17.9

18.2

16.5

درجه حرارت ميانگين بيشينه

35.6

37.3

32.9

30.7

38.1

35.2

34.9

35.7

33.8

34.8

34.3

33.3

حداقل مطلق

15.8

19.8

14.4

6.8

12.4

17

9.2

11.2

15.4

12.6

13.2

10.8

حداكثر مطلق

42.2

44.4

39.8

36

45

41.6

40.2

41.8

40.2

40.2

39.2

39.9

ساعات آفتابي

339

340.4

343.5

304.8

339.1

343.8

318

344

331.8

319.8

315.2

331.8

رطوبت كمينه

002

002

006

010

002

005

005

006

005

005

004

004

رطوبت بيشينه

050

035

059

054

039

049

042

048

045

070

058

049

رطوبت ميانگين

017

015

022

025

015

017

020

022

017

020

017

017

تبخير ماهيانه

397.3

388.4

363.4

349.4

437.3

462.3

325.4

371.1

378

383.3

421.7

363.5

سمت باد بيشينه

360

090

360

090

360

360

090

360

280

270

200

130

سرعت باد بيشينه

13

17

17

10

10

19

10

15

16

16

16

11

تعداد روز باراني

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

تعداد روز يخبندان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0