پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

32.9

36

31.5

25.2

32.9

33.5

29.2

32.3

31.4

29.7

29.7

29.8

درجه حرارت ميانگين كمينه

25.7

29.9

24.8

16.9

 23.7

26.8

20.5

24

24.8

21.9

22.3

22.2

درجه حرارت ميانگين بيشينه

40.1

42.2

38.1

33.4

42.4

40.2

38

40.6

38.1

37.5

37.2

37.3

حداقل مطلق

21.6

27.4

21

12.6

18

22.2

17

19

21.2

17.4

18.4

18

حداكثر مطلق

43.4

44.8

41

36.4

45

43.2

40.4

43.2

40.8

40.4

39.2

39.6

ساعات آفتابي

352.9

357.4

361.6

285.7

360

343.5

341

359.9

344.8

333.4

328.4

357.8

رطوبت كمينه

003

002

007

008

002

004

005

007

006

006

006

005

رطوبت بيشينه

031

023

046

044

033

036

045

039

032

036

037

039

رطوبت ميانگين

014

013

017

020

013

014

019

018

016

018

015

014

تبخير ماهيانه

486.8

508.2

521.4

415.7

517.3

532.3

370.4

477.1

491.3

482.4

521.8

466

سمت باد بيشينه

360

90

350

010

360

350

360

360

340

330

350

330

سرعت باد بيشينه

16

16

18

12

12

17

09

13

19

11

17

15

تعداد روز باراني

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تعداد روز يخبندان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0