پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

5.2

11.7

12.4

32.1

2.7

13.7

10.4

4.7

Tr

2.3

14.6

3.5

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

13.1

14.7

11.7

7.1

14.4

13

11.7

12.4

11.9

11.3

12.3

11.3

درجه حرارت ميانگين كمينه

6.8

9

6

-0.2

7

7.3

4.1

5.1

6.2

4.4

5.9

4.5

درجه حرارت ميانگين بيشينه

19.4

20.5

17.4

14.3

21.8

18.7

19.2

19.6

17.7

18.2

18.6

18.1

حداقل مطلق

-1.4

3.2

-1

-7.8

-1.4

0.2

-2.4

-2.8

-1

-2.6

-1.2

-2.6

حداكثر مطلق

28.2

30.2

26.4

20.8

29.8

27.6

24.6

28.2

25.6

24.4

23.6

26.4

ساعات آفتابي

223.7

227

228.9

221.5

215

214.8

222.3

231.7

219.9

236

228.6

213.8

پديده هاي مخرب جوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رطوبت كمينه

001

006

006

008

002

005

005

012

005

005

004

004

رطوبت بيشينه

098

094

098

093

086

096

095

100

087

087

093

100

رطوبت ميانگين

041

038

046

050

035

040

042

049

045

043

039

042

تبخير ماهيانه

100.5

136.1

128.2

0

131.4

94.6

108.9

138

114.3

128.9

124.5

102.7

سمت باد بيشينه

210

280

200

220

150

340

150

340

240

250

220

160

سرعت باد بيشينه

17

17

22

12

11

24

10

18

19

24

16

22

تعداد روز باراني

7

6

5

7

4

4

4

3

1

4

2

3

تعداد روز يخبندان

1

0

1

14

1

0

5

3

0

4

2

5