پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

13.8

17.4

11.5

30.8

6.3

11.6

24.2

19.3

11.3

33.8

53.7

8.2

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

Tr

0

0

0

0

Tr

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

8.8

10.1

7.8

2.5

10.3

9.1

6.7

7.7

8

6.3

7

7.7

درجه حرارت ميانگين كمينه

2.7

4.9

2.8

3.7-

3.8

3.9

0.2-

1.3

3

0.1

1.3

1.2

درجه حرارت ميانگين بيشينه

14.9

15.2

12.8

8.7

16.8

14.2

13.6

14.2

13

12.6

12.8

14.2

حداقل مطلق

2-

0.4-

2-

10.4-

1.8-

1.4-

6.2-

5.8-

1.8-

4.8-

4.4-

4-

حداكثر مطلق

19.8

20.4

19.2

13.4

22.2

19.2

18

20.6

17.6

16.6

17

19.4

ساعات آفتابي

219.5

200.9

213.3

207.4

200.2

219.4

216.5

223.6

223.6

219.3

213

194.8

پديده هاي مخرب جوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رطوبت كمينه

006

013

010

014

003

008

008

014

005

010

008

010

رطوبت بيشينه

100

097

100

093

093

091

097

100

097

096

097

098

رطوبت ميانگين

049

050

046

056

042

041

049

055

053

048

50

049

تبخير ماهيانه

0

64.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

سمت باد بيشينه

280

290

170

280

360

250

240

220

280

250

210

210

سرعت باد بيشينه

19

22

21

12

10

22

10

20

13

16

18

25

تعداد روز باراني

5

6

7

8

6

5

5

5

5

6

6

5

تعداد روز يخبندان

8

1

9

26

8

7

17

12

6

16

10

16