پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

0

TR

0.1

0

0

Tr

0

0

1.4

0

0

0.5

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

15.8

18.2

14.3

9.3

16.3

16.4

12.4

13.8

14.9

13.7

13.4

13.2

درجه حرارت ميانگين كمينه

8.2

11

7.9

0.2

7.6

10.2

3.3

4.8

8.8

6.2

5.8

4.7

درجه حرارت ميانگين بيشينه

23.5

25.3

20.7

18.3

25.1

22.7

21.5

22.7

20.9

21.3

21.1

21.7

حداقل مطلق

0.8

5.6

2.2

-8.2

0.4

4

-4.8

-3.8

2

-0.6

-1.4

-2.2

حداكثر مطلق

30.4

30.8

27.8

24.4

31

28.2

29

30.2

28.4

27

28.8

28.6

ساعات آفتابي

275

277.8

269.4

274

287.2

249.5

288.2

272.4

275.8

270.4

289.9

280.5

پديده هاي مخرب جوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رطوبت كمينه

007

003

014

007

004

006

005

011

016

011

005

006

رطوبت بيشينه

090

066

073

094

064

086

076

087

092

086

067

085

رطوبت ميانگين

030

024

036

033

022

027

03

035

036

031

029

029

تبخير ماهيانه

154.3

154.8

182.3

102.7

195.4

135.1

108.7

153.1

171.8

170.4

191

153.5

سمت باد بيشينه

320

350

350

270

330

310

320

340

20

260

350

280

سرعت باد بيشينه

14

11

11

9

10

15

9

14

9

13

10

11

تعداد روز باراني

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

تعداد روز يخبندان

0

0

0

15

0

0

8

7

0

2

4

6