پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

0

0

0

0

0

Tr

0

0

0

0

0

0

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

25

27.7

23.6

18.3

25.5

26

21.4

23.6

23.9

22.6

22.4

22.2

درجه حرارت ميانگين كمينه

17.1

20.4

17.2

9.6

16.1

19.4

11.7

14.7

17.1

14.6

14.2

13.6

درجه حرارت ميانگين بيشينه

33

35

29.9

27

35

32.6

31.1

32.5

30.8

30.7

30.6

30.8

حداقل مطلق

14.4

16.9

12.6

5.8

11.4

15.2

9

9.8

13.4

11

10.4

9.6

حداكثر مطلق

36

39.2

35.8

29

38.4

36

33.4

36

33.4

32.6

32.6

34

ساعات آفتابي

301.2

298.7

298.8

294.2

303.4

288.1

304.6

305

293.1

290.6

296.4

276.5

پديده هاي مخرب جوي

 

 

 

 

 

باران

 

 

 

 

 

 

رطوبت كمينه

006

004

010

007

003

007

007

008

018

008

006

006

رطوبت بيشينه

040

038

060

048

039

034

050

049

051

050

044

048

رطوبت ميانگين

020

019

026

024

018

019

024

024

029

022

020

022

تبخير ماهيانه

261.4

261.7

302.4

232.3

318.9

255.4

225.4

266.2

309.7

289.5

311

263.5

سمت باد بيشينه

260

360

300

270

350

230

320

250

280

310

320

70

سرعت باد بيشينه

14

12

09

08

10

15

8

11

10

8

12

17

تعداد روز باراني

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

تعداد روز يخبندان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0