پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

27.8

30.1

25.2

21.8

27.9

28.3

25.1

26.7

26.8

26.1

25.7

24.3

درجه حرارت ميانگين كمينه

20.3

23.5

18.1

13.5

18.7

21.6

16

21.5

20.2

18.1

18.4

16

درجه حرارت ميانگين بيشينه

35.2

36.7

32.3

30

37.1

34.9

34.1

32

33.3

34

33

32.5

حداقل مطلق

14.2

15.1

10.2

8.6

10.6

15

11.6

11

14.4

13.4

14

8.2

حداكثر مطلق

38.5

41

36

33.4

41

38.4

38.6

38.2

37.2

38.6

38.2

37.2

ساعات آفتابي

338.5

341.2

338.3

307

339.6

324.5

323.6

339.7

325.8

309.6

322.3

332.6

پديده هاي مخرب جوي

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رطوبت كمينه

004

003

006

005

001

003

004

007

010

006

005

004

رطوبت بيشينه

044

033

058

056

044

044

054

050

050

049

049

055

رطوبت ميانگين

018

014

024

020

018

016

020

022

025

021

018

020

تبخير ماهيانه

394.5

369.7

384.5

358.4

458.4

351.5

335.8

387.1

424.7

390.7

396.6

386.3

سمت باد بيشينه

340

80

350

290

330

30

330

350

360

210

330

10

سرعت باد بيشينه

14

16

12

10

10

11

10

15

9

20

20

17

تعداد روز باراني

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تعداد روز يخبندان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0