پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بهاباد

 

 

بارش ماهيانه

 

 

7.6

 

 

25.9

 

 

13

 

 

10.8

 

 

0.1

 

 

10.2

 

 

1.1

 

 

12.5

 

 

7.5

 

 

16

 

 

2.3

 

 

3.6

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

00

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

19.5

 

 

21.9

 

 

17.9

 

 

13.1

 

 

21.6

 

 

19.6

 

 

16.9

 

 

18.7

 

 

17.9

 

 

17.3

 

 

18

 

 

18.2

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

12.9

 

 

16

 

 

11.5

 

 

5.8

 

 

13.4

 

 

13.9

 

 

8.8

 

 

11.3

 

 

11.7

 

 

10.1

 

 

10.8

 

 

10.8

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

26

 

 

27.9

 

 

24.2

 

 

20.3

 

 

29.7

 

 

25.3

 

 

24.9

 

 

26

 

 

24

 

 

24.5

 

 

25.2

 

 

25.6

 

 

حداقل مطلق

 

 

6.8

 

 

8.4

 

 

3.8

 

 

0.4

 

 

5.8

 

 

7.2

 

 

3.6

 

 

2.8

 

 

5.8

 

 

3.8

 

 

5.6

 

 

4

 

 

حداكثر مطلق

 

 

31.4

 

 

35.8

 

 

31.2

 

 

23

 

 

34

 

 

29.6

 

 

28.2

 

 

30.4

 

 

28.2

 

 

28

 

 

28.4

 

 

30.6

 

 

ساعات آفتابي

 

 

245.5

 

 

252.6

 

 

233

 

 

247.5

 

 

255.8

 

 

220

 

 

251.8

 

 

231.4

 

 

241.3

 

 

233.9

 

 

245.5

 

 

251.5

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

رگبار باران-رعد وبرق

 

 

رگبار باران-رعد وبرق

 

 

رگبار باران-رعد وبرق

 

 

رگبار باران-رعد وبرق

 

 

باران

 

 

رگبار باران-رعد وبرق

 

 

باران

 

 

رگبار باران-رعد وبرق

 

 

رگبار باران-رعد وبرق

 

 

رگبار باران-رعد وبرق

 

 

باران

 

 

رگبار باران-رعد وبرق

 

 

رطوبت كمينه

 

 

003

 

 

006

 

 

005

 

 

010

 

 

004

 

 

003

 

 

002

 

 

003

 

 

013

 

 

007

 

 

006

 

 

006

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

092

 

 

093

 

 

098

 

 

093

 

 

079

 

 

090

 

 

087

 

 

094

 

 

092

 

 

093

 

 

073

 

 

045

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

033

 

 

033

 

 

033

 

 

041

 

 

026

 

 

031

 

 

032

 

 

037

 

 

039

 

 

034

 

 

028

 

 

032

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

258.5

 

 

240.5

 

 

238.4

 

 

68.5

 

 

305.1

 

 

271.3

 

 

241.9

 

 

248.7

 

 

256.1

 

 

315.8

 

 

350.4

 

 

270

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

290

 

 

280

 

 

300

 

 

260

 

 

290

 

 

250

 

 

300

 

 

300

 

 

220

 

 

240

 

 

190

 

 

200

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

18

 

 

14

 

 

14

 

 

12

 

 

13

 

 

15

 

 

11

 

 

18

 

 

15

 

 

25

 

 

17

 

 

16

 

 

تعداد روز باراني

 

 

7

 

 

6

 

 

5

 

 

3

 

 

1

 

 

9

 

 

3

 

 

8

 

 

5

 

 

4

 

 

3

 

 

2

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0