پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بهاباد

 

 

بارش ماهيانه

 

 

1.1

 

 

7.7

 

 

16.1

 

 

7.4

 

 

0.4

 

 

4.5

 

 

3.9

 

 

1.8

 

 

13.4

 

 

3.4

 

 

11.9

 

 

5.6

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

2

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

10.8

 

 

11.7

 

 

9.3

 

 

5.1

 

 

13.2

 

 

10.9

 

 

9.3

 

 

9.9

 

 

10

 

 

9.1

 

 

10.2

 

 

9.7

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

4.3

 

 

6.5

 

 

4

 

 

1.8-

 

 

5.9

 

 

5.2

 

 

1.4

 

 

2.8

 

 

4.1

 

 

1.9

 

 

3.7

 

 

3

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

17.3

 

 

17

 

 

14.6

 

 

16

 

 

20.4

 

 

16.5

 

 

17.2

 

 

16.9

 

 

16

 

 

16.3

 

 

16.7

 

 

16.4

 

 

حداقل مطلق

 

 

4.2-

 

 

0.6-

 

 

5.4-

 

 

11.6-

 

 

3.2-

 

 

3.6-

 

 

7.4-

 

 

8-

 

 

4-

 

 

7.6-

 

 

5.2-

 

 

5.6-

 

 

حداكثر مطلق

 

 

25.6

 

 

26.3

 

 

24

 

 

18.2

 

 

28.2

 

 

24.4

 

 

23.6

 

 

26.8

 

 

24.6

 

 

24

 

 

23.4

 

 

25.4

 

 

ساعات آفتابي

 

 

226.1

 

 

209.7

 

 

209.6

 

 

218.9

 

 

233.6

 

 

210.1

 

 

244.2

 

 

214

 

 

225

 

 

233.3

 

 

247.2

 

 

225.1

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

باران-برف

 

 

باران

 

 

باران-برف

 

 

باران-برف

 

 

باران

 

 

باران-برف

 

 

باران

 

 

باران-برف

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باران-برف

 

 

رطوبت كمينه

 

 

001

 

 

008

 

 

006

 

 

007

 

 

005

 

 

006

 

 

001

 

 

011

 

 

017

 

 

006

 

 

005

 

 

008

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

096

 

 

092

 

 

098

 

 

094

 

 

085

 

 

096

 

 

096

 

 

100

 

 

086

 

 

083

 

 

085

 

 

099

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

041

 

 

044

 

 

046

 

 

050

 

 

034

 

 

041

 

 

040

 

 

048

 

 

045

 

 

041

 

 

041

 

 

046

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

116.7

 

 

93.5

 

 

74.4

 

 

0

 

 

0

 

 

137.5

 

 

0

 

 

6.6

 

 

0

 

 

135

 

 

0

 

 

0

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

320

 

 

280

 

 

160

 

 

240

 

 

320

 

 

190

 

 

330

 

 

340

 

 

280

 

 

210

 

 

210

 

 

200

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

15

 

 

16

 

 

15

 

 

10

 

 

12

 

 

17

 

 

13

 

 

16

 

 

15

 

 

22

 

 

23

 

 

19

 

 

تعداد روز باراني

 

 

5

 

 

7

 

 

5

 

 

3

 

 

2

 

 

5

 

 

4

 

 

4

 

 

3

 

 

3

 

 

2

 

 

5

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

4

 

 

2

 

 

6

 

 

21

 

 

3

 

 

4

 

 

13

 

 

9

 

 

3

 

 

12

 

 

5

 

 

9