پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بهاباد

 

 

بارش ماهيانه

 

 

0.1

 

 

0.4

 

 

3

 

 

6.3

 

 

Tr

 

 

0.3

 

 

0

 

 

0.3

 

 

0.3

 

 

0.2

 

 

0

 

 

0.3

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

11.3

 

 

11.9

 

 

10.3

 

 

4.8

 

 

13

 

 

11.5

 

 

8.2

 

 

9.5

 

 

10.7

 

 

7.9

 

 

8.8

 

 

10

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

4.1

 

 

6.3

 

 

4.5

 

 

3.1-

 

 

5.8

 

 

5.4

 

 

0.4-

 

 

1.2

 

 

4.5

 

 

0.9

 

 

1.2

 

 

2.3

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

18.5

 

 

17.5

 

 

16.1

 

 

12.8

 

 

20.2

 

 

17.5

 

 

16.7

 

 

17.7

 

 

16.9

 

 

14.9

 

 

16.3

 

 

17.7

 

 

حداقل مطلق

 

 

1.6-

 

 

0.2

 

 

4-

 

 

8.6-

 

 

1.6-

 

 

1

 

 

5.6-

 

 

4.4-

 

 

0.8-

 

 

2.2-

 

 

4.6-

 

 

4.4-

 

 

حداكثر مطلق

 

 

24.8

 

 

22.3

 

 

21.8

 

 

17.6

 

 

26.6

 

 

23.6

 

 

22

 

 

24.6

 

 

23.6

 

 

25

 

 

21.8

 

 

23.5

 

 

ساعات آفتابي

 

 

250.1

 

 

214.1

 

 

221.8

 

 

228.3

 

 

239.2

 

 

227.5

 

 

246.2

 

 

244.3

 

 

248.8

 

 

242

 

 

243.8

 

 

226.7

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باد

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باد

 

 

باران

 

 

رطوبت كمينه

 

 

001

 

 

013

 

 

005

 

 

006

 

 

005

 

 

003

 

 

008

 

 

009

 

 

008

 

 

005

 

 

005

 

 

005

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

081

 

 

088

 

 

092

 

 

093

 

 

079

 

 

082

 

 

087

 

 

093

 

 

081

 

 

090

 

 

087

 

 

096

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

036

 

 

048

 

 

041

 

 

048

 

 

035

 

 

037

 

 

042

 

 

048

 

 

041

 

 

046

 

 

040

 

 

041

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

120.2

 

 

65

 

 

117.7

 

 

0

 

 

83.9

 

 

110.8

 

 

0

 

 

64.8

 

 

49.9

 

 

67.7

 

 

82.5

 

 

49.7

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

150

 

 

250

 

 

220

 

 

240

 

 

360

 

 

270

 

 

120

 

 

330

 

 

270

 

 

240

 

 

200

 

 

110

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

10

 

 

4

 

 

12

 

 

10

 

 

10

 

 

9

 

 

9

 

 

10

 

 

8

 

 

15

 

 

14

 

 

10

 

 

تعداد روز باراني

 

 

1

 

 

4

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

0

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

0

 

 

2

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

1

 

 

0

 

 

5

 

 

27

 

 

2

 

 

0

 

 

19

 

 

9

 

 

2

 

 

13

 

 

8

 

 

6