پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بهاباد

 

 

بارش ماهيانه

 

 

21.3

 

 

22.2

 

 

32.2

 

 

35

 

 

33.9

 

 

25.5

 

 

19

 

 

30.3

 

 

29.7

 

 

22.9

 

 

14.6

 

 

28.8

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

3.4

 

 

10.4

 

 

7.2

 

 

4.2

 

 

10.1

 

 

8.4

 

 

7.9

 

 

7

 

 

7.8

 

 

7

 

 

9.6

 

 

7.9

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

3.1

 

 

6.1

 

 

2.6

 

 

-1.5

 

 

4.7

 

 

4.3

 

 

1.3

 

 

1

 

 

3.3

 

 

0.8

 

 

4.7

 

 

2.8

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

13.7

 

 

14.7

 

 

11.8

 

 

9.8

 

 

15.5

 

 

12.5

 

 

14.5

 

 

13.1

 

 

12.3

 

 

13.1

 

 

14.5

 

 

12.9

 

 

حداقل مطلق

 

 

1-

 

 

1.8

 

 

0.8-

 

 

5-

 

 

0.4-

 

 

0.8

 

 

4-

 

 

4.6-

 

 

0

 

 

3.8-

 

 

-2

 

 

1.8-

 

 

حداكثر مطلق

 

 

19.6

 

 

14.6

 

 

17.2

 

 

15.6

 

 

20.4

 

 

17

 

 

19.4

 

 

17.4

 

 

18.6

 

 

17

 

 

21.4

 

 

18

 

 

ساعات آفتابي

 

 

173.4

 

 

178.7

 

 

169.3

 

 

177.5

 

 

161

 

 

167.4

 

 

186.9

 

 

172.3

 

 

160

 

 

190.3

 

 

190.1

 

 

159.2

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

باران-مه

 

 

رعد وبرق-باران

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باران

 

 

رطوبت كمينه

 

 

010

 

 

021

 

 

017

 

 

015

 

 

013

 

 

014

 

 

006

 

 

017

 

 

023

 

 

015

 

 

007

 

 

015

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

100

 

 

097

 

 

100

 

 

099

 

 

097

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

097

 

 

100

 

 

096

 

 

099

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

060

 

 

062

 

 

062

 

 

063

 

 

057

 

 

058

 

 

058

 

 

066

 

 

062

 

 

058

 

 

054

 

 

061

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

56.7

 

 

53.6

 

 

76.6

 

 

7.7

 

 

98.3

 

 

72.1

 

 

4.7

 

 

34

 

 

45.5

 

 

86.4

 

 

130.9

 

 

59

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

350

 

 

360

 

 

310

 

 

320

 

 

360

 

 

250

 

 

140

 

 

310

 

 

20

 

 

330

 

 

210

 

 

320

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

14

 

 

7

 

 

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

 

 

8

 

 

10

 

 

7

 

 

14

 

 

15

 

 

10

 

 

تعداد روز باراني

 

 

8

 

 

8

 

 

7

 

 

7

 

 

7

 

 

8

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

8

 

 

3

 

 

7

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

1

 

 

0

 

 

5

 

 

22

 

 

1

 

 

0

 

 

15

 

 

13

 

 

1

 

 

15

 

 

5

 

 

7