"اغاز هفته وحدت بر همگان مبارک باد"            پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بهاباد

 

 

بارش ماهيانه

 

 

0.8

 

 

5.5

 

 

3.9

 

 

6.6

 

 

2.3

 

 

1.1

 

 

1

 

 

1.8

 

 

0.6

 

 

2

 

 

1.6

 

 

2

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

17

 

 

19

 

 

15.6

 

 

10.7

 

 

18.3

 

 

17.5

 

 

14.4

 

 

15.6

 

 

16.1

 

 

15.3

 

 

15.5

 

 

15.2

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

10

 

 

12.4

 

 

9.4

 

 

2.9

 

 

10.4

 

 

11.4

 

 

5.9

 

 

7.5

 

 

9.8

 

 

8.4

 

 

8.6

 

 

7.7

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

24.1

 

 

25.6

 

 

21.7

 

 

18.4

 

 

26.2

 

 

23.6

 

 

23

 

 

23.6

 

 

22.4

 

 

22.2

 

 

22.3

 

 

22.8

 

 

حداقل مطلق

 

 

3.6

 

 

7

 

 

2.2

 

 

-4.8

 

 

3.6

 

 

4.2

 

 

-0.2

 

 

-1

 

 

3

 

 

0.2

 

 

3.8

 

 

1.4

 

 

حداكثر مطلق

 

 

28

 

 

32.5

 

 

28.2

 

 

21.6

 

 

31

 

 

27.2

 

 

26.6

 

 

28

 

 

26.6

 

 

25.3

 

 

26.4

 

 

28

 

 

ساعات آفتابي

 

 

233

 

 

256.1

 

 

247.2

 

 

236.9

 

 

250.5

 

 

211.8

 

 

239.4

 

 

236.9

 

 

229

 

 

208.2

 

 

236.1

 

 

239

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

باران

 

 

باران-رعد وبرق

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باران

 

 

باران-بادشديد7

 

 

باران-رعد وبرق

 

 

رطوبت كمينه

 

 

007

 

 

008

 

 

006

 

 

009

 

 

010

 

 

004

 

 

005

 

 

015

 

 

012

 

 

011

 

 

007

 

 

006

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

091

 

 

084

 

 

082

 

 

090

 

 

073

 

 

076

 

 

080

 

 

084

 

 

077

 

 

084

 

 

077

 

 

091

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

031

 

 

031

 

 

032

 

 

041

 

 

031

 

 

030

 

 

037

 

 

039

 

 

036

 

 

035

 

 

034

 

 

032

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

151.5

 

 

149.9

 

 

198.8

 

 

135.1

 

 

199

 

 

166.8

 

 

145.8

 

 

173.1

 

 

146.5

 

 

162

 

 

201.8

 

 

153.7

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

220

 

 

330

 

 

150

 

 

240

 

 

360

 

 

210

 

 

180

 

 

310

 

 

240

 

 

230

 

 

190

 

 

220

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

15

 

 

11

 

 

15

 

 

11

 

 

10

 

 

12

 

 

9

 

 

17

 

 

17

 

 

15

 

 

20

 

 

14

 

 

تعداد روز باراني

 

 

3

 

 

4

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

1

 

 

3

 

 

3

 

 

2

 

 

2

 

 

1

 

 

2

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

6

 

 

0

 

 

0

 

 

1

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0