پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بهاباد

 

 

بارش ماهيانه

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

Tr

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

29.2

 

 

31.7

 

 

27.1

 

 

22.8

 

 

30.4

 

 

29.8

 

 

26.1

 

 

28.4

 

 

27.9

 

 

27.2

 

 

27.1

 

 

26.9

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

21.6

 

 

25.3

 

 

20

 

 

14.6

 

 

21.5

 

 

22.9

 

 

16.4

 

 

20

 

 

21.2

 

 

19

 

 

19.1

 

 

18.7

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

36.8

 

 

38.2

 

 

34.2

 

 

31.1

 

 

39.3

 

 

36.6

 

 

35.7

 

 

36.7

 

 

34.7

 

 

35.4

 

 

35.1

 

 

35.1

 

 

حداقل مطلق

 

 

18.2

 

 

20

 

 

16

 

 

9.2

 

 

15.4

 

 

17.4

 

 

12.6

 

 

14.4

 

 

17.4

 

 

14.8

 

 

15.6

 

 

13.8

 

 

حداكثر مطلق

 

 

41.1

 

 

44

 

 

40

 

 

34.6

 

 

43.6

 

 

41.8

 

 

39.2

 

 

42.3

 

 

39.2

 

 

38.2

 

 

38.2

 

 

39.5

 

 

ساعات آفتابي

 

 

328.7

 

 

326.1

 

 

334.6

 

 

325.4

 

 

331.6

 

 

320.3

 

 

318.9

 

 

334.3

 

 

324.9

 

 

320.6

 

 

311.8

 

 

325.3

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

طوفان

 

 

گرد وخاك

 

 

گرد وخاك

 

 

گرد وخاك

 

 

گرد وخاك

 

 

گرد وخاك

 

 

باد شديد

 

 

طوفان

 

 

گرد وخاك

 

 

باد شديد

 

 

باد شديد

 

 

گرد وخاك

 

 

رطوبت كمينه

 

 

004

 

 

004

 

 

005

 

 

005

 

 

006

 

 

003

 

 

004

 

 

009

 

 

011

 

 

005

 

 

002

 

 

005

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

041

 

 

039

 

 

058

 

 

046

 

 

052

 

 

050

 

 

048

 

 

052

 

 

048

 

 

047

 

 

043

 

 

048

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

017

 

 

018

 

 

020

 

 

022

 

 

022

 

 

016

 

 

020

 

 

024

 

 

023

 

 

018

 

 

018

 

 

020

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

365.8

 

 

379.3

 

 

422.4

 

 

349.8

 

 

461

 

 

451.5

 

 

351.9

 

 

405.8

 

 

398.6

 

 

438.3

 

 

447.7

 

 

392.5

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

320

 

 

360

 

 

140

 

 

90

 

 

360

 

 

360

 

 

250

 

 

270

 

 

300

 

 

240

 

 

210

 

 

300

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

20

 

 

8

 

 

11

 

 

10

 

 

10

 

 

11

 

 

15

 

 

34

 

 

9

 

 

15

 

 

19

 

 

10

 

 

تعداد روز باراني

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0