پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بهاباد

 

 

بارش ماهيانه

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

34.1

 

 

37.4

 

 

33

 

 

27.2

 

 

34.6

 

 

34.8

 

 

30.1

 

 

32.8

 

 

32.3

 

 

31.3

 

 

30.7

 

 

31.5

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

26.5

 

 

30.6

 

 

26.5

 

 

19

 

 

25.3

 

 

28.4

 

 

20.6

 

 

24.5

 

 

25.3

 

 

23.1

 

 

23.1

 

 

23.4

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

41.7

 

 

44.3

 

 

39.4

 

 

35.4

 

 

43.8

 

 

41.1

 

 

39.6

 

 

41.1

 

 

39.2

 

 

39.4

 

 

38.4

 

 

39.6

 

 

حداقل مطلق

 

 

20.9

 

 

29.2

 

 

21

 

 

15.2

 

 

17.8

 

 

22.5

 

 

16.2

 

 

17.2

 

 

21.6

 

 

18.4

 

 

19

 

 

16.4

 

 

حداكثر مطلق

 

 

43.5

 

 

47.3

 

 

43.2

 

 

36.6

 

 

46.6

 

 

43.6

 

 

41

 

 

43.8

 

 

41.6

 

 

41.6

 

 

40

 

 

43

 

 

ساعات آفتابي

 

 

349.9

 

 

349.1

 

 

350.6

 

 

333.2

 

 

348.1

 

 

338.4

 

 

339.9

 

 

350.4

 

 

336.6

 

 

326.7

 

 

325.9

 

 

345.1

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

Du

 

 

گرد وخاك

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Sa

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

رطوبت كمينه

 

 

2

 

 

3

 

 

5

 

 

5

 

 

6

 

 

3

 

 

4

 

 

4

 

 

7

 

 

3

 

 

5

 

 

4

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

29

 

 

31

 

 

57

 

 

34

 

 

46

 

 

30

 

 

44

 

 

48

 

 

36

 

 

31

 

 

49

 

 

41

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

12

 

 

14

 

 

19

 

 

17

 

 

21

 

 

13

 

 

16

 

 

19

 

 

18

 

 

13

 

 

15

 

 

14

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

474.4

 

 

478.7

 

 

557.4

 

 

436.9

 

 

541.2

 

 

521.6

 

 

410.1

 

 

511.8

 

 

511.4

 

 

517.5

 

 

541

 

 

495.3

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

290

 

 

80

 

 

140

 

 

90

 

 

360

 

 

40

 

 

40

 

 

30

 

 

30

 

 

270

 

 

270

 

 

20

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

13

 

 

9

 

 

14

 

 

10

 

 

10

 

 

13

 

 

9

 

 

12

 

 

8

 

 

12

 

 

13

 

 

12

 

 

تعداد روز باراني

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0