پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بهاباد

 

 

بارش ماهيانه

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

1.4

 

 

0

 

 

0

 

 

tr

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

32.8

 

 

35.5

 

 

31.4

 

 

25.9

 

 

32.8

 

 

33.3

 

 

28.6

 

 

31.7

 

 

31.1

 

 

29.7

 

 

29.8

 

 

29.7

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

25.4

 

 

28.9

 

 

24.8

 

 

18.2

 

 

23.4

 

 

26.3

 

 

19.1

 

 

23.1

 

 

24

 

 

21.3

 

 

22

 

 

21.8

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

40.3

 

 

42.2

 

 

38

 

 

33.7

 

 

42.3

 

 

40.3

 

 

38.1

 

 

40.3

 

 

38.1

 

 

38.1

 

 

37.7

 

 

37.7

 

 

حداقل مطلق

 

 

20.5

 

 

26.4

 

 

19.6

 

 

13

 

 

18.8

 

 

22

 

 

15.8

 

 

17.2

 

 

21.6

 

 

16

 

 

18

 

 

17.6

 

 

حداكثر مطلق

 

 

43.4

 

 

45.8

 

 

42.5

 

 

36.2

 

 

45.6

 

 

43.8

 

 

41.2

 

 

44.4

 

 

41

 

 

41.2

 

 

40.4

 

 

40.5

 

 

ساعات آفتابي

 

 

350.3

 

 

366.5

 

 

367.5

 

 

350

 

 

363.7

 

 

342.8

 

 

350.3

 

 

357.3

 

 

357.5

 

 

321.8

 

 

352.1

 

 

372.5

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

Du

 

 

Du

 

 

Sa-du

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa-du

 

 

 

 

 

Du

 

 

 

 

 

 

 

 

رطوبت كمينه

 

 

002

 

 

005

 

 

006

 

 

006

 

 

005

 

 

004

 

 

002

 

 

006

 

 

008

 

 

003

 

 

001

 

 

004

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

032

 

 

032

 

 

045

 

 

074

 

 

038

 

 

033

 

 

054

 

 

040

 

 

039

 

 

075

 

 

044

 

 

042

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

013

 

 

013

 

 

014

 

 

021

 

 

020

 

 

014

 

 

018

 

 

018

 

 

020

 

 

015

 

 

015

 

 

013

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

501

 

 

502.9

 

 

533.7

 

 

436.8

 

 

536.7

 

 

483.3

 

 

364.1

 

 

486.9

 

 

504.1

 

 

511.4

 

 

547

 

 

512.9

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

260

 

 

60

 

 

160

 

 

80

 

 

360

 

 

330

 

 

060

 

 

330

 

 

330

 

 

180

 

 

300

 

 

360

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

23

 

 

10

 

 

12

 

 

10

 

 

10

 

 

12

 

 

8

 

 

13

 

 

8

 

 

12

 

 

19

 

 

11

 

 

تعداد روز باراني

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0