پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بهاباد

 

 

بارش ماهيانه

 

 

4.4

 

 

0

 

 

1.8

 

 

0

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0.1

 

 

0

 

 

0

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

28.8

 

 

31.9

 

 

27.2

 

 

21.8

 

 

29.6

 

 

29.2

 

 

25.5

 

 

26.5

 

 

27.5

 

 

26.5

 

 

26.5

 

 

26.4

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

21.9

 

 

25.7

 

 

20.5

 

 

13.9

 

 

21.2

 

 

22.5

 

 

16.6

 

 

19.9

 

 

21.1

 

 

19

 

 

19

 

 

18.8

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

35.8

 

 

38.1

 

 

34

 

 

29.7

 

 

38

 

 

35.9

 

 

34.4

 

 

33.1

 

 

33.8

 

 

34.1

 

 

34.1

 

 

33.9

 

 

حداقل مطلق

 

 

16.6

 

 

20.2

 

 

14

 

 

9.4

 

 

17.2

 

 

16.4

 

 

13.4

 

 

14.7

 

 

16.8

 

 

16

 

 

16.2

 

 

13.8

 

 

حداكثر مطلق

 

 

40.8

 

 

43.8

 

 

39.4

 

 

33.4

 

 

43.4

 

 

41

 

 

38.4

 

 

40.4

 

 

39.2

 

 

38.4

 

 

39

 

 

40.6

 

 

ساعات آفتابي

 

 

341.1

 

 

345

 

 

349.6

 

 

300.2

 

 

345.3

 

 

329.1

 

 

349.9

 

 

339.7

 

 

343

 

 

348.1

 

 

347

 

 

354.2

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

Tsra

 

 

Sa

 

 

Shra

 

 

Sa

 

 

Sa

 

 

Shra

 

 

Sa

 

 

Ds

 

 

Sa

 

 

Ts-shra

 

 

Sa

 

 

Sa

 

 

رطوبت كمينه

 

 

5

 

 

3

 

 

5

 

 

13

 

 

5

 

 

3

 

 

1

 

 

7

 

 

8

 

 

4

 

 

3

 

 

5

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

39

 

 

33

 

 

58

 

 

55

 

 

45

 

 

41

 

 

50

 

 

40

 

 

47

 

 

42

 

 

42

 

 

48

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

17

 

 

17

 

 

20

 

 

32

 

 

19

 

 

19

 

 

20

 

 

22

 

 

23

 

 

19

 

 

16

 

 

19

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

458

 

 

469.1

 

 

430.2

 

 

367.2

 

 

516.3

 

 

451.4

 

 

371.6

 

 

464.7

 

 

513.4

 

 

493.2

 

 

463.6

 

 

431.3

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

250

 

 

290

 

 

340

 

 

270

 

 

360

 

 

210

 

 

340

 

 

20

 

 

270

 

 

360

 

 

240

 

 

350

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

27

 

 

19

 

 

15

 

 

11

 

 

15

 

 

15

 

 

9

 

 

23

 

 

10

 

 

12

 

 

27

 

 

13

 

 

تعداد روز باراني

 

 

1

 

 

0

 

 

2

 

 

0

 

 

0

 

 

3

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

2

 

 

0

 

 

0

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0