پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بهاباد

 

 

بارش ماهيانه

 

 

4.5

 

 

10.7

 

 

6.6

 

 

1.9

 

 

1.8

 

 

25.4

 

 

0.3

 

 

5.3

 

 

2.1

 

 

0.9

 

 

0

 

 

4.9

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

23.5

 

 

26.9

 

 

22.5

 

 

17.3

 

 

25.4

 

 

23.8

 

 

21.3

 

 

22.5

 

 

22.2

 

 

22.2

 

 

22.7

 

 

22.2

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

16.4

 

 

21.3

 

 

16.2

 

 

9.4

 

 

17.2

 

 

17.6

 

 

12.8

 

 

14.9

 

 

15.9

 

 

4.5

 

 

15.4

 

 

14.8

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

30.7

 

 

32.5

 

 

28.8

 

 

25.2

 

 

33.5

 

 

30

 

 

29.9

 

 

30.1

 

 

28.5

 

 

29.8

 

 

30

 

 

29.5

 

 

حداقل مطلق

 

 

9

 

 

13.2

 

 

8

 

 

1.2

 

 

8.4

 

 

11.6

 

 

5

 

 

6.6

 

 

8.2

 

 

6

 

 

8.6

 

 

7.6

 

 

حداكثر مطلق

 

 

37.6

 

 

40.3

 

 

36.5

 

 

30

 

 

40.4

 

 

36.6

 

 

34.6

 

 

38.5

 

 

35.6

 

 

34.6

 

 

34.4

 

 

36.2

 

 

ساعات آفتابي

 

 

281.1

 

 

287.1

 

 

256.9

 

 

215.4

 

 

265.7

 

 

233.1

 

 

292.6

 

 

251.2

 

 

279.1

 

 

259.7

 

 

286.3

 

 

282

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

Ds-shra

 

 

Ts-ra

 

 

Shra

 

 

Ra

 

 

Ra

 

 

Ts-shra

 

 

Ra

 

 

Ds-tsshra

 

 

Ra

 

 

Shra

 

 

Sa

 

 

Shra

 

 

رطوبت كمينه

 

 

004

 

 

6

 

 

4

 

 

8

 

 

4

 

 

6

 

 

4

 

 

10

 

 

7

 

 

5

 

 

4

 

 

6

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

085

 

 

88

 

 

73

 

 

71

 

 

83

 

 

85

 

 

67

 

 

85

 

 

75

 

 

83

 

 

58

 

 

87

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

027

 

 

29

 

 

28

 

 

34

 

 

28

 

 

30

 

 

28

 

 

35

 

 

30

 

 

30

 

 

20

 

 

28

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

330.4

 

 

321.3

 

 

307.7

 

 

266

 

 

390.9

 

 

330.8

 

 

301.8

 

 

323.1

 

 

360.1

 

 

379.6

 

 

417.4

 

 

324.2

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

330

 

 

300

 

 

250

 

 

280

 

 

360

 

 

210

 

 

310

 

 

240

 

 

330

 

 

340

 

 

240

 

 

230

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

19

 

 

12

 

 

14

 

 

13

 

 

25

 

 

15

 

 

11

 

 

24

 

 

15

 

 

18

 

 

17

 

 

20

 

 

تعداد روز باراني

 

 

5

 

 

6

 

 

4

 

 

2

 

 

3

 

 

7

 

 

1

 

 

3

 

 

2

 

 

3

 

 

0

 

 

3

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0