پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بهاباد

 

 

بارش ماهيانه

 

 

11.8

 

 

41.3

 

 

50.1

 

 

32.8

 

 

25.8

 

 

22.4

 

 

42.5

 

 

23.9

 

 

15.2

 

 

20.8

 

 

54.3

 

 

38.5

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

16.9

 

 

19

 

 

15.9

 

 

10.1

 

 

18.6

 

 

16.9

 

 

14

 

 

15.6

 

 

15.4

 

 

14.6

 

 

14.9

 

 

15.8

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

10.7

 

 

13.1

 

 

10

 

 

3.1

 

 

11.9

 

 

10.8

 

 

7.2

 

 

8.2

 

 

9.3

 

 

7.7

 

 

9.7

 

 

9.6

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

23.1

 

 

24.8

 

 

21.8

 

 

17

 

 

25.2

 

 

23

 

 

20.8

 

 

23

 

 

21.4

 

 

21.4

 

 

20.1

 

 

21.9

 

 

حداقل مطلق

 

 

5.4

 

 

4.2

 

 

2.6

 

 

-2.4

 

 

5.2

 

 

5

 

 

0.6

 

 

2

 

 

3.8

 

 

1.8

 

 

3.6

 

 

2

 

 

حداكثر مطلق

 

 

29.4

 

 

32.2

 

 

27.8

 

 

21.8

 

 

32.5

 

 

30.2

 

 

26

 

 

30.5

 

 

27

 

 

26.8

 

 

26

 

 

28.2

 

 

ساعات آفتابي

 

 

262.7

 

 

243.3

 

 

233.1

 

 

204.5

 

 

249.5

 

 

246.5

 

 

259.3

 

 

250.9

 

 

259.5

 

 

253.3

 

 

238.4

 

 

222.2

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

Ra-ds

 

 

Ra

 

 

Fg-ts

 

 

Ra

 

 

Ra-ds

 

 

Ra

 

 

Ra

 

 

Ra-ds

 

 

Ra

 

 

Ra

 

 

Ra

 

 

Shra-ts

 

 

رطوبت كمينه

 

 

001

 

 

005

 

 

003

 

 

006

 

 

002

 

 

002

 

 

004

 

 

006

 

 

007

 

 

001

 

 

003

 

 

004

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

100

 

 

093

 

 

100

 

 

097

 

 

095

 

 

091

 

 

098

 

 

097

 

 

095

 

 

092

 

 

093

 

 

097

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

036

 

 

041

 

 

039

 

 

046

 

 

037

 

 

034

 

 

043

 

 

042

 

 

041

 

 

036

 

 

040

 

 

041

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

252.9

 

 

193.2

 

 

212

 

 

0

 

 

279.2

 

 

270.8

 

 

189.5

 

 

227

 

 

222.5

 

 

256.2

 

 

294

 

 

242.3

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

220

 

 

270

 

 

150

 

 

210

 

 

360

 

 

330

 

 

270

 

 

020

 

 

240

 

 

270

 

 

210

 

 

210

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

20

 

 

23

 

 

16

 

 

13

 

 

16

 

 

27

 

 

15

 

 

19

 

 

15

 

 

18

 

 

22

 

 

20

 

 

تعداد روز باراني

 

 

7

 

 

11

 

 

12

 

 

9

 

 

10

 

 

8

 

 

7

 

 

9

 

 

5

 

 

6

 

 

8

 

 

11

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

5

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0