پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بهاباد

 

 

بارش ماهيانه

 

 

0

 

 

0.9

 

 

1.4

 

 

0

 

 

0

 

 

TR

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

TR

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

TR

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

7.8

 

 

8.5

 

 

6.7

 

 

2.6

 

 

9.5

 

 

7.4

 

 

6.5

 

 

5.6

 

 

7.6

 

 

6

 

 

7.7

 

 

7.1

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

0.6

 

 

2.4

 

 

1

 

 

-5.4

 

 

1.5

 

 

1.2

 

 

-2.1

 

 

-2.9

 

 

1.2

 

 

-1.4

 

 

0.4

 

 

-0.9

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

15

 

 

14.6

 

 

12.4

 

 

10.7

 

 

17.5

 

 

13.7

 

 

15.1

 

 

14.1

 

 

14

 

 

13.4

 

 

15

 

 

15.1

 

 

حداقل مطلق

 

 

-4.2

 

 

-2.4

 

 

-4

 

 

-12.4

 

 

-4.8

 

 

-2.4

 

 

-7.8

 

 

-9.6

 

 

-4.4

 

 

-5.8

 

 

-6.8

 

 

-7.8

 

 

حداكثر مطلق

 

 

24.4

 

 

20.4

 

 

22

 

 

18.6

 

 

26.8

 

 

20.8

 

 

23.8

 

 

24.6

 

 

22.8

 

 

24.4

 

 

23.6

 

 

25.4

 

 

ساعات آفتابي

 

 

240.1

 

 

234.9

 

 

234.4

 

 

213.6

 

 

242.8

 

 

229

 

 

250.1

 

 

246.9

 

 

244.6

 

 

248.6

 

 

249

 

 

237.6

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

 

 

 

RA

 

 

RA-SN

 

 

 

 

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA

 

 

رطوبت كمينه

 

 

008

 

 

015

 

 

014

 

 

004

 

 

003

 

 

015

 

 

005

 

 

010

 

 

010

 

 

006

 

 

005

 

 

007

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

075

 

 

070

 

 

096

 

 

097

 

 

076

 

 

076

 

 

090

 

 

091

 

 

088

 

 

080

 

 

086

 

 

080

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

036

 

 

039

 

 

043

 

 

046

 

 

036

 

 

039

 

 

037

 

 

046

 

 

037

 

 

033

 

 

033

 

 

039

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

0

 

 

74

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

300

 

 

340

 

 

160

 

 

240

 

 

180

 

 

270

 

 

240

 

 

350

 

 

180

 

 

270

 

 

240

 

 

210

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

13

 

 

7

 

 

15

 

 

10

 

 

13

 

 

9

 

 

10

 

 

13

 

 

8

 

 

17

 

 

15

 

 

17

 

 

تعداد روز باراني

 

 

0

 

 

1

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

1

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

16

 

 

4

 

 

12

 

 

28

 

 

12

 

 

14

 

 

19

 

 

22

 

 

17

 

 

20

 

 

16

 

 

18