پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بهاباد

 

 

بارش ماهيانه

 

 

32.7

 

 

10.8

 

 

53.2

 

 

12.4

 

 

11.2

 

 

24.9

 

 

12.1

 

 

15.7

 

 

16.7

 

 

4.3

 

 

1.2

 

 

17

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

TR

 

 

0

 

 

0

 

 

0.5

 

 

0

 

 

0

 

 

0.4

 

 

0

 

 

TR

 

 

0

 

 

TR

 

 

1

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

9

 

 

11.7

 

 

8.5

 

 

4.1

 

 

11.1

 

 

9.4

 

 

7.5

 

 

7.9

 

 

8.4

 

 

7.6

 

 

8.5

 

 

8

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

3.5

 

 

6.8

 

 

4.5

 

 

-2

 

 

5.1

 

 

4.7

 

 

0.5

 

 

1.6

 

 

3.5

 

 

1.5

 

 

2.6

 

 

2.7

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

14.5

 

 

16.7

 

 

12.5

 

 

10.2

 

 

17.2

 

 

14.1

 

 

14.5

 

 

14.2

 

 

13.4

 

 

13.7

 

 

14.4

 

 

13.4

 

 

حداقل مطلق

 

 

-4.6

 

 

-2.6

 

 

-4.6

 

 

-11.8

 

 

-5

 

 

-3.2

 

 

-9

 

 

-9.6

 

 

-4.4

 

 

-8

 

 

-6

 

 

-8.2

 

 

حداكثر مطلق

 

 

24

 

 

25.8

 

 

22.6

 

 

17.2

 

 

27

 

 

24

 

 

23

 

 

25

 

 

23

 

 

22

 

 

22.8

 

 

24.4

 

 

ساعات آفتابي

 

 

181

 

 

202.2

 

 

193.7

 

 

156.2

 

 

190.6

 

 

180.8

 

 

207.7

 

 

186.6

 

 

182

 

 

210.9

 

 

220.1

 

 

169.4

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

SN-RA

 

 

RA

 

 

RA

 

 

SN-RA

 

 

RA

 

 

RA

 

 

RA-sn

 

 

SHRA

 

 

SN-RA

 

 

RA

 

 

RA-SN

 

 

SN-RA

 

 

رطوبت كمينه

 

 

007

 

 

013

 

 

010

 

 

009

 

 

009

 

 

014

 

 

004

 

 

016

 

 

011

 

 

006

 

 

004

 

 

006

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

100

 

 

094

 

 

100

 

 

097

 

 

097

 

 

097

 

 

095

 

 

094

 

 

091

 

 

088

 

 

094

 

 

097

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

056

 

 

055

 

 

058

 

 

056

 

 

050

 

 

053

 

 

047

 

 

060

 

 

053

 

 

044

 

 

043

 

 

054

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

70.6

 

 

71.4

 

 

85.1

 

 

 

 

 

105.3

 

 

71.9

 

 

51.4

 

 

75.6

 

 

60.8

 

 

67.6

 

 

111.6

 

 

 

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

360

 

 

270

 

 

260

 

 

180

 

 

340

 

 

240

 

 

340

 

 

330

 

 

210

 

 

180

 

 

210

 

 

320

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

11

 

 

10

 

 

10

 

 

9

 

 

10

 

 

10

 

 

10

 

 

10

 

 

8

 

 

16

 

 

17

 

 

10

 

 

تعداد روز باراني

 

 

7

 

 

8

 

 

7

 

 

6

 

 

4

 

 

7

 

 

6

 

 

6

 

 

6

 

 

2

 

 

3

 

 

8

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

4

 

 

2

 

 

5

 

 

23

 

 

3

 

 

3

 

 

13

 

 

9

 

 

5

 

 

10

 

 

8

 

 

6