پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بارش ماهيانه

 

 

5.7

 

 

2.4

 

 

5.6

 

 

24.9

 

 

4.1

 

 

4.4

 

 

4.4

 

 

0.9

 

 

10.3

 

 

7.7

 

 

7.7

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

14.1

 

 

16.7

 

 

12.6

 

 

10

 

 

15.5

 

 

14

 

 

13.2

 

 

13.1

 

 

13

 

 

13.3

 

 

14

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

8.2

 

 

11

 

 

7.4

 

 

3.8

 

 

8.5

 

 

8.7

 

 

5.7

 

 

6.7

 

 

7.6

 

 

6.9

 

 

7.6

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

20.1

 

 

22.4

 

 

17.8

 

 

16.1

 

 

22.5

 

 

19.3

 

 

20.7

 

 

19.5

 

 

18.3

 

 

19.7

 

 

20.4

 

 

حداقل مطلق

 

 

0.2

 

 

1.3

 

 

-2.8

 

 

-3.8

 

 

-1.4

 

 

0.8

 

 

-2

 

 

-3.4

 

 

0.4

 

 

0

 

 

0.2

 

 

حداكثر مطلق

 

 

30

 

 

32

 

 

28

 

 

24.4

 

 

32

 

 

28.8

 

 

28.2

 

 

28.2

 

 

28.8

 

 

26.6

 

 

27.2

 

 

ساعات آفتابي

 

 

216.2

 

 

213.8

 

 

216

 

 

189.5

 

 

208.7

 

 

191.5

 

 

204

 

 

222.7

 

 

202.5

 

 

219.6

 

 

219.2

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

Ra

 

 

Ra

 

 

Ra

 

 

Ra

 

 

Ra

 

 

RA

 

 

Ra

 

 

Shra

 

 

Ra

 

 

Ra

 

 

Ra

 

 

رطوبت كمينه

 

 

007

 

 

008

 

 

009

 

 

014

 

 

010

 

 

009

 

 

008

 

 

012

 

 

009

 

 

009

 

 

007

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

095

 

 

088

 

 

093

 

 

098

 

 

086

 

 

091

 

 

093

 

 

090

 

 

093

 

 

091

 

 

088

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

045

 

 

037

 

 

043

 

 

058

 

 

045

 

 

044

 

 

043

 

 

046

 

 

049

 

 

044

 

 

041

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

126.9

 

 

148.1

 

 

153.9

 

 

113.1

 

 

163.6

 

 

119.9

 

 

105.6

 

 

201.4

 

 

98.7

 

 

137

 

 

173.7

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

220

 

 

330

 

 

150

 

 

220

 

 

360

 

 

010

 

 

130

 

 

330

 

 

270

 

 

310

 

 

200

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

13

 

 

07

 

 

12

 

 

9

 

 

12

 

 

09

 

 

08

 

 

09

 

 

08

 

 

17

 

 

14

 

 

تعداد روز باراني

 

 

3

 

 

07

 

 

4

 

 

5

 

 

7

 

 

6

 

 

5

 

 

4

 

 

4

 

 

3

 

 

4

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

0

 

 

4

 

 

4

 

 

6

 

 

2

 

 

0

 

 

5

 

 

8

 

 

0

 

 

0

 

 

0