پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بارش ماهيانه

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

24.4

 

 

27.6

 

 

23.8

 

 

17.6

 

 

25.5

 

 

25.6

 

 

21.1

 

 

22.9

 

 

23.3

 

 

22.1

 

 

22.1

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

16.5

 

 

20.4

 

 

17.1

 

 

8.6

 

 

16.1

 

 

19

 

 

11.1

 

 

13.6

 

 

15.9

 

 

13.6

 

 

13.6

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

32.3

 

 

34.9

 

 

30.5

 

 

26.6

 

 

34.9

 

 

32.2

 

 

31.1

 

 

32.2

 

 

30.6

 

 

30.6

 

 

30.7

 

 

حداقل مطلق

 

 

11.6

 

 

15.3

 

 

11.2

 

 

3.6

 

 

12.6

 

 

12.8

 

 

6.8

 

 

8.6

 

 

11.6

 

 

8.2

 

 

9

 

 

حداكثر مطلق

 

 

37

 

 

39.6

 

 

36.2

 

 

30

 

 

39.2

 

 

36.6

 

 

34.4

 

 

36.6

 

 

35.8

 

 

34.2

 

 

33.6

 

 

ساعات آفتابي

 

 

302.7

 

 

291.3

 

 

300.7

 

 

307.7

 

 

310.2

 

 

289

 

 

306.3

 

 

301.4

 

 

305.8

 

 

289.5

 

 

308.2

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رطوبت كمينه

 

 

005

 

 

007

 

 

007

 

 

013

 

 

006

 

 

005

 

 

002

 

 

011

 

 

009

 

 

007

 

 

004

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

047

 

 

039

 

 

054

 

 

056

 

 

054

 

 

048

 

 

039

 

 

056

 

 

048

 

 

044

 

 

039

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

019

 

 

021

 

 

023

 

 

031

 

 

025

 

 

020

 

 

019

 

 

029

 

 

023

 

 

022

 

 

018

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

270.4

 

 

286.1

 

 

314.3

 

 

254.3

 

 

325.6

 

 

274.1

 

 

208

 

 

281.4

 

 

301.8

 

 

309.8

 

 

324.4

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

320

 

 

290

 

 

150

 

 

290

 

 

360

 

 

240

 

 

340

 

 

220

 

 

030

 

 

160

 

 

270

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

15

 

 

07

 

 

12

 

 

08

 

 

10

 

 

13

 

 

07

 

 

19

 

 

10

 

 

09

 

 

12

 

 

تعداد روز باراني

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0