پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بارش ماهيانه

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

30.4

 

 

34

 

 

28.7

 

 

23.8

 

 

30.3

 

 

31.3

 

 

27

 

 

29.3

 

 

29.3

 

 

28.6

 

 

28.2

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

22.7

 

 

27.8

 

 

21.7

 

 

15.1

 

 

20.9

 

 

24.3

 

 

17.5

 

 

20.6

 

 

22.7

 

 

20.2

 

 

20.6

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

38.2

 

 

40.3

 

 

35.7

 

 

32.4

 

 

39.7

 

 

38.3

 

 

36.4

 

 

38.1

 

 

35.9

 

 

37

 

 

35.9

 

 

حداقل مطلق

 

 

16.8

 

 

23.4

 

 

16.6

 

 

10.4

 

 

15

 

 

20

 

 

12.4

 

 

13.8

 

 

18.8

 

 

15.2

 

 

17

 

 

حداكثر مطلق

 

 

40.8

 

 

43.4

 

 

39.4

 

 

35

 

 

42.2

 

 

40.8

 

 

38.6

 

 

40.4

 

 

38

 

 

39

 

 

37.6

 

 

ساعات آفتابي

 

 

354.1

 

 

363.8

 

 

373.7

 

 

336.4

 

 

370.3

 

 

365.8

 

 

355.4

 

 

374.4

 

 

362.4

 

 

351.1

 

 

351.4

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رطوبت كمينه

 

 

002

 

 

002

 

 

004

 

 

004

 

 

004

 

 

003

 

 

001

 

 

006

 

 

004

 

 

004

 

 

003

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

040

 

 

027

 

 

046

 

 

050

 

 

048

 

 

040

 

 

036

 

 

047

 

 

041

 

 

037

 

 

042

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

014

 

 

013

 

 

019

 

 

026

 

 

022

 

 

016

 

 

015

 

 

021

 

 

019

 

 

016

 

 

015

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

487.3

 

 

536.4

 

 

445.1

 

 

420.6

 

 

581.8

 

 

455.5

 

 

406.8

 

 

454.4

 

 

478

 

 

459.3

 

 

469.6

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

300

 

 

090

 

 

350

 

 

050

 

 

360

 

 

030

 

 

240

 

 

350

 

 

360

 

 

360

 

 

360

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

15

 

 

11

 

 

13

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

08

 

 

10

 

 

10

 

 

10

 

 

12

 

 

تعداد روز باراني

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0